Trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Dimac


Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn đề ngày 20/05/2021 của Công ty Luật TNHH Dimac về việc cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sau khi xem xét, căn cứ theo thông tin Công ty cung cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

STT
Loại hình
hoạt động
Yêu cầu đối với doanh nghiệp là
Bên nhận NQTM/Bên Đại lý
(theo nội dung câu hỏi của Công ty)
1
Nhượng quyền thương mại
- Về kinh doanh dịch vụ bưu chính: Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính (theo quy định tại điều 21 Luật bưu chính) và xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.
- Về nhượng quyền thương mại: Khi nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải được thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính và điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).
2
Đại lý thương mại
Các quy định của pháp luật bưu chính hiện hành không quy định doanh nghiệp làm đại lý cho doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam phải làm thủ tục thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Công ty biết và thực hiện./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)