[DỰ THẢO] TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GỬI VỀ HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN QUÝ I/2021


  [DỰ THẢO] TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GỬI VỀ  HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN QUÝ I/2021

 Toàn văn dự thảo tải về tại đây.

Văn phòng Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)