Thông báo về việc gia hạn tuyển dụng công chức đợt 1, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 51/TB-PTTH&TĐT


Căn cứ Công văn số 3743/BTTTT-TCCB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT); Công văn số 792/TCCB ngày 11/12/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc gia hạn thông báo tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2020, Cục PTTH&TTĐT thông báo gia hạn tuyển dụng công chức làm việc tại Cục PTTH&TTĐT đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển tối đa 07 công chức cho 04 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

STT

Vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng

Đơn vị cần tuyển

 công chức

Địa điểm làm việc

1.       

Vị trí 01

Quản lý phát thanh, truyền hình

01

Phòng Phát thanh, truyền hình

Hà Nội

2.       

Vị trí 02

Quản lý thông tin điện tử

03

Phòng Thông tin điện tử

Hà Nội

3.       

Vị trí 03

Quản lý truyền hình trả tiền

02

Phòng Quản lý dịch vụ

Hà Nội

4.       

Vị trí 04

Thanh tra

01

Phòng Thanh tra, pháp chế

Hà Nội

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, MÔ TẢ CÔNG VIỆC, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Mô tả công việc của các vị trí cần tuyển: 

STT

Vị trí việc làm

Mô tả công việc của VTVL

1.       

Quản lý phát thanh, truyền hình

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách về quản lý phát thanh, truyền hình.

- Theo dõi, đánh giá và nhận xét nội dung thông tin của các đài phát thanh, truyền hình (nội dung các kênh phát thanh, truyền hình và nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình).

- Thẩm định hồ sơ trình cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép liên quan đến hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Thẩm định hồ sơ cấp, thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo quy định.

- Tham mưu xây dựng văn bản cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Thực hiện đề xuất công tác khen thưởng; xử lý vi phạm đối với các đài phát thanh, truyền hình.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình.

- Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn, chỉ tiêu chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

2.       

Quản lý thông tin

điện tử

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý thông tin điện tử.

- Thực hiện theo dõi, quản lý hoạt động cung cấp nội dung tin của trang thông tin điện tử (không bao gồm báo điện tử), mạng xã hội; hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

- Thẩm định hồ sơ trình cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử theo quy định.

- Phát hiện và tham mưu xử lý các thông tin sai trái trên mạng theo quy định và phân công.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trong lĩnh vực thông tin điện tử theo quy định.

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động thông tin điện tử theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác do cấp có thẩm quyền giao.

3.       

Quản lý truyền hình trả tiền

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, đề án, chương trình về quản lý truyền hình trả tiền.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

- Kiểm tra, theo dõi việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định.

- Tham mưu cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng để cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Tham gia quản lý các dịch vụ công ích.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:

+ Đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có báo cáo và nộp phí đúng hạn theo từng quý. Cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo về phí của doanh nghiệp.

+ Căn cứ cơ sở dữ liệu về số thuê bao (theo cơ sở dữ liệu) và giá gói dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để kiểm tra, rà soát với báo cáo nộp phí của doanh nghiệp; đề xuất biện pháp xử lý khi phát hiện việc nộp phí chưa chính xác.

+ Tiến hành việc kiểm tra, đối soát phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

4.       

Thanh tra

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo yêu cầu.

- Tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức của Cục PTTH&TTĐT, cụ thể:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo chi tiết tại Mục 3.2 dưới đây);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.2. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm

- Vị trí 1:Quản lý phát thanh, truyền hình:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: báo chí; luật; công nghệ thông tin.

+ Có chứng chỉ Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình.

- Vị trí 2:Quản lý thông tin điện tử:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: báo chí; luật; quan hệ quốc tế; kinh tế đối ngoại.

+ Có chứng chỉ Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin điện tử.

- Vị trí 3:Quản lý truyền hình trả tiền:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: báo chí; luật; điện tử - viễn thông; công nghệ thông tin; tài chính; kế toán; tài chính-ngân hàng.

 + Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Ví trí 4:Thanh tra:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, báo chí.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng thêm điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức

 1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ: 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học: 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn thi phần tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 mục III Thông báo này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại điểm 1.2 khoản mục III Thông báo này.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết. Thời gian làm bài thi 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức đăng ký dự tuyển theo Phiếu dự tuyển (kèm theo) vào một vị trí việc làm tại Cục PTTH&TTĐT (đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở là không hợp lệ). Người đăng ký dự tuyển công chức chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 20 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tiền Phong; Báo điện tử VietnamNet; Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử http://abei.gov.vn/

3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Địa điểm: Văn thư Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.39448032.

- Hình thức: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

- Thời gian tổ chức thi tuyển: Quý I năm 2021 (lịch thi tuyển chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Lệ phí thi:Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức lệ phí dự thi cụ thể sẽ thông báo sau./.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)