Cục Bưu điện Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2019


Căn cứ Kế hoạch Tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Cục Bưu điện Trung ương tổ chức thi tuyển công chức với các thông tin cụ thể như sau:

I. Số lượng công chức dự kiến tuyển dụng:
Tuyển dụng trong năm 2019 tối đa 12 công chức cho 04 vị trí việc làm, cụ thể như sau:
STT
Vị trí
Vị trí việc làm
Số lượng
Đơn vị cần tuyển
công chức
Địa điểm làm việc
1
Vị trí 01
Quản lý Mạng viễn thông
02
Kỹ thuật
Tại Hà Nội
03
Bưu điện CP16
Tại Hà Nội
01
Bưu điện T26
Tại Đà Nẵng
02
Phòng Chính sách & Nghiệp vụ
Tại Hà Nội
2
Vị trí 02
Quản lý công nghệ thông tin
01
Phòng Kỹ thuật
Tại Hà Nội
01
Bưu điện T26
Tại Đà Nẵng
3
Vị trí 03
Quản lý kỹ thuật an ninh bảo mật
01
Phòng An toàn Thông tin
Tại Hà Nội
4
Vị trí 04
Kế hoạch - Đầu tư
01
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Tại Hà Nội
 
Tổng cộng
12
 
 
II. Mô tả vị trí công việc cần tuyển dụng
1. Vị trí 01: Quản lý mạng viễn thông
- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ điều hành viễn thông tiên tiến vào công tác quản lý mạng viễn thông.
- Thực hiện quy hoạch, thiết kế, lắp đặt, tích hợp, vận hành khai thác, bảo quản bảo dưỡng mạng viễn thông bao gồm mạng thoại cố định, băng rộng, điện báo, di động, truyền dẫn, truyền số liệu.
- Triển khai phục vụ các phiên họp Hội nghị truyền hình phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban Ngành Trung ương.
- Thực hiện điều hành thông tin toàn mạng lưới 24/24.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
2. Vị trí 02: Quản công nghệ thông tin
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ Đảng, Nhà nước và dịch vụ khác đang khai thác tại Cục.
- Quản lý, vận hành hệ thống mạng, đường truyền, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Cục...
- Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Cục.
- Biên soạn quy chế, tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
3. Vị trí 03: Quản lý kỹ thuật an ninh bảo mật (An toàn thông tin)
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống xử lý tấn công mạng; Tư vấn, đánh giá an toàn thông tin hệ thống, ứng dụng Web, ứng dụng mobile, đánh giá kiểm thử an toàn thông tin ứng dụng: Pentest, Audit, Code Review;
- Thực hiện quản trị, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Cục.
- Rà quét các lỗ hổng và xây dựng cảnh báo sớm cho hệ thống thông tin của Cục và phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác trong vận hành, ứng cứu sự cố.
- Tham gia duy trì, bảo hành, bảo dưỡng các hệ thống bảo mật cho các hệ thống thông tin của đơn vị phục vụ thông tin cho Lãnh đạo, cơ quan Đảng, Nhà nước theo nhiệm vụ được giao. Giải quyết các sự cố về bảo mật hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, CSDL khi có yêu cầu;
- Xây dựng quy trình, xử lý sự cố máy tính;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
4. Vị trí 04. Kế hoạch - Đầu tư
- Thực hiện các gói thầu về xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, hạ tầng mạng lưới.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn chi thường xuyên;
- Kiểm tra, thẩm định các đề xuất xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới (mạng ngoại vi) do các đơn vị đề xuất.
- Kiểm tra, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các hạng mục xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới.
- Tham mưu, xây dựng các quy định, định mức bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng, hạ tầng mạng lưới.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đầu tư phát triển các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước nói chung và các dự án xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc, hạ tầng mạng lưới (mạng ngoại vi).
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
III. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện chung:
a) Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Điều kiện khác:
- Có lý lịch bản thân và gia đình trong sạch, rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định của Đảng, Ngành, địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản.
         - Thẩm tra lý lịch trước khi tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (theo mẫu lý lịch tự khai dùng cho tuyển chọn người lao động vào làm việc tại Cục Bưu điện Trung ương).
3. Tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí
3.1. Vị trí 01: Quản lý mạng viễn thông
- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các ngành, chuyên ngành về điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3.2. Vị trí 02. Quản lý công nghệ  thông tin.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các ngành, chuyên ngành về công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3.3 Vị trí 03: Quản lý kỹ thuật an ninh bảo mật
- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về an toàn thông tin, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3.4 Vị trí 04: Kế hoạch - Đầu tư
- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
IV. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 15/02/2019 đến hết ngày 16/3/2019).
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Bưu điện Trung ương số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 080.41279 hoặc 080.41269.
V. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
1. Hình thức và nội dung thi tuyển:
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. 
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút; 
+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định. 
+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
b) Hình thức thi: Thi phỏng. 
c) Thang điểm: 100 điểm. 
d) Thời gian thi: 30 phút.
2. Thời gian, địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
- Thời gian tổ chức thi tuyển: Tháng 4-5 năm 2019
- Địa điểm thi tuyển:
+ Tại Hà Nội: Trụ sở cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
+ Tại Đà Nẵng: Trụ sở cơ quan Bưu điện T26, Số 73 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
 (Thông báo này được đăng trên Báo giấy, báo điện tử VietNamNet; Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại Trụ sở Cục Bưu điện Trung ương số 1A Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).
                                        

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)