Lai Châu phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(Mic.gov.vn) - 

Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều”, tại thời điểm 01/01/2016, tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu là 40,4% tương đương với 36.094 hộ nghèo và 8.982 hộ cận nghèo.


Toàn tỉnh Lai Châu hiện có có 06/8 huyện, thành phố nằm trong những huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và có 62 xã đặc biệt khó khăn, 555 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, phục vụ sản xuất còn thiếu; việc chuyển đổi ngành nghề thay thế cho sản xuất nông nghiệp thuần nông còn rất hạn chế; trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật chưa cao.
 
Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều”, tại thời điểm 01/01/2016, tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu là 40,4% tương đương với 36.094 hộ nghèo và 8.982 hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo có xu hướng tập trung ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 90% như: Bum Tở 94,8%, Pa Vệ Sủ 94%, Pa Ủ 94%; một số thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Thị trấn Tân Uyên 34,38%, Thị trấn Nậm Nhùn 15,18%, thị trấn Sìn Hồ 14%.
 
Mặc dù địa phương đã triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm chính trị là giảm nghèo tại chỗ, tuy nhiên, đến nay, kết quả giảm nghèo chưa chưa được như mong muốn, nguy cơ tái nghèo còn cao, tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng, khu vực trong tỉnh, riêng tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện để thực hiện giảm nghèo bền vững. Yêu cầu đặt ra cho địa phương là phải xem xét có những chính sách đặc thù, ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
20170719-m9.jpg
Các hộ dân đã được chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách thức sản xuất hiệu quả hơn
 
Trước thực tế đó, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với định hướng triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, giảm khoảng cách chênh lệch về đời sống giữa các vùng, các dân tộc, ngày 1/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.
 
Mục tiêu chương trình hướng tới là giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ tái nghèo; tập trung tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin. Thực hiện các chính sách giảm nghèo gắn với đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện, các xã biên giới.
 
Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững từ nay đến năm 2020, Lai Châu sẽ triển khai có các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập của hộ nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn để hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi... phục vụ sản xuất, đảm bảo đời sống dân sinh.
 
20170719-m10.jpg
Đời sống đồng bào từng bước được cải thiện, đáp ứng cơ bản các nhu cầu xã hội
 
Đặc biệt, Lai Châu sẽ tập trung giải quyết cơ bản 05 nhu cầu xã hội còn thiếu hụt của người nghèo theo đề án nghèo đa chiều của Thủ tướng Chính phủ là giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường và thông tin truyền thông. Các hoạt động này cần thiết sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại cơ sở để giúp đỡ các hộ nghèo, nhất là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các đoàn thể xã hội...
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến tỉnh sẽ tập huấn nâng cao năng lực cho gần 1.600 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo trên cơ sở đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp nhất là cấp thôn, bản và cấp xã. Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức xã, trưởng thôn, bản và cán bộ đoàn thể được tập huấn một số kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án, lập kế hoạch về công tác giảm nghèo.
 
Các chính sách giảm nghèo khác vẫn được các ban ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn triển khai như tiếp tục thực hiện hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay; Hỗ trợ xây dựng 14 mô hình khuyến nông - khuyến lâm; Hỗ trợ kinh phí tổ chức các đoàn đi giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong cả nước.

Trần Huyền

(Trích nguồn từ Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)