Long An đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3 và 4

Thứ ba, 30/08/2022 22:33

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành Chỉ thị 1559/CT-UBN D về việc tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chỉ thị đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và liên tục.

202267-u1.jpg

Ảnh minh họa  ( Nguồn: Internet)

Cụ thể: Định kỳ hàng tháng, chọn tuần lễ đầu tiên làm cao điểm triển khai các hoạt động ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (bắt đầu từ tháng 6 năm 2022), với nội dung cụ thể sau:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của thủ tục hành chính đã được tỉnh cung cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm theo dõi việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khác đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

Phối hợp với Đoàn thể, Hội thành lập các đội tình nguyện, ra quân hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện trực tuyến đảm bảo đạt mục tiêu trong năm 2022 như sau: ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (đối với các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ); trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng hình thức trực tuyến và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã liên thông, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sử dụng dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu bộ ngành cấp trên công bố, chia sẻ, tài liệu đã ký số hợp lệ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trước đó nhằm thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp cần nộp.

Không để hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến để trả kết quả sớm nhất cho cá nhân, tổ chức; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hồ sơ giải quyết chậm trả kết quả, bổ sung nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 01/6/2022, Trung tâm Hành chính công cấp huyện từ ngày 01/12/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã từ ngày 01/6/2023.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Long An cho biết, riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo 100% cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính đều được giới thiệu, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông Long An chủ trì hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan về mặt kỹ thuật trong quá trình số hóa hồ sơ tiếp nhận (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích) thành hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp cập nhật số liệu từ các đơn vị trực thuộc, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) vào ngày 25 mỗi tháng để xem xét, đánh giá. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị này làm tiêu chí chính để đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Lan Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top