Lào Cai giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022

Thứ sáu, 21/10/2022 05:58

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2391 /QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022. Theo đó, Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022, cụ thể như sau.

2110u2.jpg

Hình ảnh giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ: căn cứ chỉ tiêu được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại địa phương tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể đến các phòng, ban, UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kết nối đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top