Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Thứ sáu, 06/09/2013 11:06

Trong tháng 1/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành liên tiếp hai văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại địa phương là Quy chế Quản lý vận hành sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Lạng Sơn và Quy chế Quản lý sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

img
Quy chế Quản lý vận hành sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết yêu cầu khi sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đăng ký sử dụng, công tác chuẩn bị trước cuộc họp, điều khiển hệ thống trong cuộc họp. Đơn vị chủ trì cuộc họp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị cung cấp đường truyền, công ty Điện lực ít nhất 2 ngày trước khi tiến hành cuộc họp chính thức để chuẩn bị bố trí phòng họp, các điều kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp, đảm bảo đường truyền và nguồn điện. Trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được giao cho các Sở Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm điều khiển, điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan là Công ty Viễn thông Lạng Sơn, công ty Điện lực Lạng Sơn. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối quản trị, vận hành toàn bộ hệ thống, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, đôn đốc các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
 
Quy chế Quản lý sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử ủy quyền cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan sử dụng và quản lý hoạt động của hệ thống Văn phòng điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất các cán bộ, nhân viên trong cơ quan sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn hàng ngày. Các cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử để thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý công việc hàng ngày theo truy trình được cơ quan quy định.
 
Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top