Lâm Đồng: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013

Thứ tư, 27/02/2013 14:11

Ngày 26/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính. Hội nghị do ông Nguyễn Xuân Tiến – chủ tịch UBND Tỉnh cùng hai Phó Chủ tịch Tỉnh Nguyễn Văn Yên và Phạm S chủ trì, với sự tham dự của các sở, ban, ngành và các huyện, thành trong tỉnh.

img
Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2012, công tác CCHC được UBND tỉnh rất quan tâm triển khai thực hiện với nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể như ban hành các kế hoạch chi tiết để triển khai các nhiệm vụ CCHC cũng như các văn bản đôn đốc, chỉ đạo, chấn chỉnh tình hình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh, nổi bật là thực hiện chương trình “gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính” phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Công tác quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ về CCHC đã được triển khai đến lãnh đạo và CBCC từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm tra cũng được quan tâm thực hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém của các đơn vị trong quá trình thực hiện. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Cải cách thể chế tiếp tục được triển khai đạt kết quả khá tốt như: Quy trình ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; hệ thống văn bản QPPL được thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá tạo thuận lợi cho việc áp dụng thực hiện pháp luật ở địa phương.

Các hoạt động kiểm soát TTHC thường xuyên được chấn chỉnh, đẩy mạnh nên TTHC của một số sở ngành, lĩnh vực đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc tổ chức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các sở ngành, địa phương quan tâm chấn chỉnh, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ CBCC; một số đơn vị đã cải thiện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... chất lượng phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được duy trì ổn định, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ CBCC đã tuyển dụng bổ sung vào bộ máy cơ quan hành chính trong tỉnh đội ngũ công chức trẻ có đầy đủ các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được chú trọng theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuẩn hóa cho đội ngũ CBCC cấp xã góp phần tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Cơ chế tài chính trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần tiết kiệm, chống lãng phí và một số cơ quan, đơn vị có tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho CBCCVC.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh nhất là họp trực tuyến giữa các cấp chính quyền, gửi nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến... đã giảm thời gian đi lại, tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc. Trong năm, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đến nay đã trang bị hệ thống eOffice cho 40 cơ quan, đơn vị; cấp 5.000 hộp thư công vụ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 431 dịch vụ; mức độ 2 là 735 dịch vụ; mức độ 3 là 5 dịch vụ; 38 cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Chị thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước; từ ngày 01/9/2012 trở đi chính thức áp dụng rộng rãi việc gửi, nhận thư mời, giấy mời, giấy triệu tập; báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề; thông báo chương trình công tác, đăng ký lịch họp... qua hộp thư công vụ.

Sự tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành và kết quả đạt được trong công tác CCHC đã góp phần đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương bốn (khóa XI) ”một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Tuy nhiên, báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác CCHC năm 2012: việc cập nhật, công bố mới, bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính còn chậm, số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn thấp so với yêu cầu, nhất là ở cấp huyện, cấp xã, việc công khai thủ tục hành chính tại một số địa phương còn hạn chế; một số đơn vị chưa công khai đầy đủ số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết,…

Phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cải cách thủ tục hành chính cốt lõi là cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính để giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ thủ tục, giảm thiểu khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”. Với mục tiêu này, Chủ tịch Nguyễn Xuân Tiến đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các cán bộ, công chức, cần nghiêm túc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tạo những chuyển biến tốt hơn về chất lượng, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 2013. Đó là:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương phải chỉ đạo đơn vị mình làm tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên cơ sở đề ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2013. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc, giải quyết kịp thời, chính xác và hướng dẫn đầy đủ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
- Công khai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, nhà đầu tư tiếp cận với thủ tục hành chính công; Chấn chỉnh những vấn đề về thủ tục hành chính mà thời gian qua còn gây phiền hà cho dân.
- Tập trung cải cách các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, thủ tục đầu tư, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu ở các phường, xã;
- Trên tinh thần tiếp tục thực hiện NQ TW4, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải đăng ký và cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, không nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư;
- Đẩy mạnh ứng dụng thông tin vào cải cách hành chính.

Nguyễn Đạo Hoàng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top