Lâm Đồng: Đẩy mạnh tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ ba, 04/05/2021 08:57

Nhằm thu thập thông tin để đánh giá về số lượng, quy mô của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Văn Đa vừa ký văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp, các sở, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021.

20210504-l2.jpg

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 với mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh

Cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế 2021. Giai đoạn 1 tổng điều tra triển khai từ ngày 1/3/2021, bao gồm: Khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội. Đến nay, tiến độ điều tra khối doanh nghiệp đạt gần 25% (2.158 trong tổng số 8.659 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế); Khối sự nghiệp đạt tỉ lệ 93,9% (847 trong tổng số 902 đơn vị); Khối hiệp hội đạt tỉ lệ 73,3% (44 trên tổng 59 đơn vị). UBND tỉnh đánh giá giai đoạn I của tổng điều tra cơ bản đảm bảo đúng phạm vi, loại hình theo quy định, các phiếu điều tra thực hiện đúng nội dung, phương pháp tính toán từng chỉ tiêu của phương án. 
 
Để đẩy mạnh thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 hoàn thành giai đoạn I đúng tiến độ, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng thông tin theo phương án quy định, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố toàn tỉnh quán triệt tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các địa phương. Cuộc tổng điều tra phải được thực hiện nghiêm đúng theo phương án và quy trình điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. Đồng thời, giám đốc các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân… có trách nhiệm phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định. 
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp; giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sâu sát nhằm đảm bảo cho cuộc tổng điều tra có kết quả tốt. Trong quá trình điều tra, các vướng mắc, khó khăn phải kịp thời phản ánh về Cục Thống kê để tổng hợp trình UBND tỉnh sớm giải quyết. 
 
Mục đích của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Cuộc điều tra cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.
 
Đồng thời, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, của các bộ, ngành, địa phương.
 
Hoạt động này cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Qua đó, các bộ, ngành và địa phương tăng cường trong công tác tham mưu giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển.
 
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.
 
Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/3 đến 30/5/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Tiếp đó, từ ngày 1/7 đến 30/7/2021, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 
 
Cuộc Tổng điều tra năm 2021 có một số điểm mới như: Bổ sung thu thập thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ phản ánh kinh tế số ở Việt Nam; xác định và nhận dạng đối tượng điều tra, đơn vị điều tra; cải tiến cơ bản phiếu điều tra; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; điều tra đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp; xây dựng bài giảng điện tử.
 
http://baolamdong.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top