Lai Châu: Quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách

Thứ ba, 19/09/2023 15:22

Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện truyền thông chính sách. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã từng bước thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách , định hướng thông tin báo chí góp phần đưa sách đến người dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội.

HT1.jpg

Huyện Tân Uyên (Lai Châu) tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đền bù tái định cư cho người dân

Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực cho sự phát triển. Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại. Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm...

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tỉnh Lai Châu xác định công tác truyền thông, quảng bá, đặc biệt là truyền thông chính sách đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Những kết quả bước đầu thực truyền thông chính sách tại địa phương

Trong những năm qua, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương về truyền thông chính sách: Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 3430/KH-UBND ngày 08/9/2023 Triển khai thực hiện tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu...

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác thông tin tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các quy định về phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí để các cơ quan, báo chí làm “cầu nối” thông tin tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương chính sách quan trọng của tỉnh để từ đó quán triệt, thống nhất ý chí và hành động. Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp rà soát, phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Báo chí về đội ngũ truyền thông chính sách để hình thành mạng lưới kết nối truyền thông trong toàn quốc.

Hoạt động truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như: Qua hệ thống báo chí, truyền thông (bao gồm Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các báo, đài, các trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống thông tin ở cơ sở, qua mạng xã hội, tin nhắn qua hệ thống viễn thông); qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua xuất bản phẩm của các cơ quan, đơn vị... Trong đó, hệ thống các Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, hiện vừa làm chức năng cung cấp thông tin nguồn, vừa đăng tải các dự thảo văn bản pháp luật để lấy ý kiến của nhân dân; các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, tạo sự quan tâm tham gia của nhân dân đối với các quy trình soạn thảo, quyết định chính sách. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo được quyền tham gia của người dân về những quyết sách quan trọng của tỉnh, đồng thời nâng cao được chất lượng, tính khả thi của văn bản khi ban hành.

HT2.jpg

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở góp phần quan trọng vào công tác truyền thông chính sách tại địa phương

Theo thống kê, Lai Châu có 2.417 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; 03 cơ quan chí tỉnh; 04 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện, cử Phóng viên thường trú; 8 cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí và khoảng gần 100 Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 104 đài truyền thanh cấp xã (trong đó có 33 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-viễn thông; 71 đài FM) với 568 cụm loa đang hoạt động (348 cụm loa sử dụng công nghệ FM; 220 cụm loa ứng dụng CNTT-VT) tại các cụm dân cư, thôn, bản; thường xuyên cập nhật các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, tỉnh huyện, xã để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. 08/08 huyện, thành phố đã thành lập tài khoản facebook, zalo để phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị hoặc các vấn đề cấp bách, sự cố ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Như vậy, hệ thống truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay khá đa dạng, đã cơ bản tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu tới người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn một khó khăn, hạn chế nhất định.

Những khó khăn trong thực hiện công tác truyền thông chính sách tại địa phương

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới, diện tích rộng lớn đứng thứ 10/63 tỉnh thành với 20 dân tộc cùng sinh sống, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên rất khó khăn cho công tác truyền thông nói chung, truyền thông chính sách nói riêng đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đã lạc hậu, chưa đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Máy móc, trang thiết bị tại một số cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã đầu tư từ lâu, đã xuống cấp, thiếu các thiết bị phục vụ tác nghiệp nên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tuyên truyền của hệ thống này.

Trình độ, năng lực của đội ngũ nhân lực tại các đài truyền thanh cấp xã còn hạn chế, cán bộ phụ trách đài chủ yếu là kiêm nhiệm nên khó khăn cho việc truyền thông chính sách tại địa phương.

Triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách tại địa phương

Từ thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3430/KH-UBND ngày 08/9/2023 Triển khai thực hiện tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra 09 giải pháp trọng tâm triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách tại địa phương:

Thứ nhất, thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai, khẩn trương rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách.

Thứ ba, cần làm tốt công tác theo dõi, định hướng, cung cấp thông tin. Theo dõi, tổng hợp thông tin viết về Lai Châu trên trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm nhằm phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo ra năng lượng tích cực, lan tỏa niềm tin để xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Thứ tư, bố trí, sắp xếp đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách tại địa phương trên cơ sở triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách ở sở, ban, ngành, địa phương.

HT3.jpg

Công an xã tuyền truyền cho người dân về các chính sách liên quan đến đất đai, phòng chống ma túy...

Thứ năm, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn về truyền thông chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trên địa bàn tỉnh, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh;... về kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách; kỹ năng xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông để tạo hiệu quả truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thứ bảy, thực hiện tốt các nhiệm vụ Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời, tăng cường công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trong đó có tăng cường truyền thông chính sách.

Thứ tám, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử theo quy định đảm bảo những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử phải là dòng chảy chính.

Thứ chín, xây dựng hiệu quả mạng lưới kết nối truyền thông: Phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về đội ngũ truyền thông chính sách; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu để hình thành mạng lưới kết nối truyền thông trong toàn quốc, bảo đảm 100% có đầu mối người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổ chức kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự tham mưu kịp thời của Sở Thông tin và Truyền thông. Lai Châu hứa hẹn sẽ tạo được nhiều điểm nhấn quan trọng trong hoạt động truyền thông chính sách về tỉnh góp phần tạo kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân trao đổi, tìm hiểu đầy đủ thông tin, tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Lai Châu./.

 

Minh Hiệu - Sở TT&TT Lai Châu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top