Kon Tum: Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh họp phiên thứ hai năm 2022

Thứ bảy, 12/11/2022 08:51

Chiều 11/11, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ hai năm 2022 nhằm đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Trung-tam-IOC-Kon-Tum.jpg

Phiên họp được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

9 tháng đầu năm nay, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính trên địa bàn các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H’Drai và xã Mô Rai, huyện Sa Thầy phục vụ công tác xây dựng CSDL đất đai, đồng thời triển khai cập nhật, chỉnh lý trên 37.845 hồ sơ CSDL đất đai hiện có trên địa bàn tỉnh. Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin đất đai iLis nhằm hình thành CSDL địa chính và thực hiện tác nghiệp đối với các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đất đai trên nền CSDL địa chính đã có;  kết nối, liên thông giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế cũng như tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan khác; lưu trữ file quét hồ sơ pháp lý thửa đất và liên kết với CSDL đất đai đảm bảo dữ liệu chính xác, an toàn và thông suốt giữa các cấp quản lý.

Đồng thời, cung cấp một kênh truy cập thông tin tập trung và đồng nhất, tránh xảy ra các sai sót trong việc quản lý dữ liệu; kết nối chia sẻ dữ liệu đến Trung tâm điều hành thông minh tỉnh nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành các hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp cận và khai thác dữ liệu về đất đai; kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp trong ngành; tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao năm 2022; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ Chuyển đổi số 5 năm và năm 2022; xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, triển khai các nền tảng số quốc gia đã công bố phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị mình tập trung thúc đẩy để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, CSDL, tránh lộ lọt thông tin; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân sự, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; khẩn trương hoàn thành CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận giải quyết TTHC tại cấp tỉnh, cấp huyện và tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top