Kon Tum: 100% UBND cấp xã sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Thứ tư, 31/08/2022 04:30

5 tháng đầu năm 2022, công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, 100% các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính.

  20220525-huy01.jpg

Ảnh minh họa

Việc ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng. Về cơ bản các đơn vị đã triển khai có hiệu quả các ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác các thông tin chỉ đạo điều hành, các quy định về thủ tục hành chính; từng bước nâng cao nhận thức của các cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, Cổng dịch vụ công trực tuyến (https://dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 1.753 thủ tục hành chính. Trong đó: 495 dịch vụ công mức độ 2; 196 dịch vụ công mức độ 3; 1.062 dịch vụ công mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ (gồm cả trực tiếp và trực tuyến): 337, trong đó có 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 17.04%), 212 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm tỷ lệ 62.83%). Số hồ sơ giải quyết của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến): 61.800 (đạt tỷ lệ 56.10%). Số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3: 1.938 hồ sơ (đạt tỷ lệ 3.14%). Số hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến): 31.252 (đạt tỷ lệ 28.37%). Số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4: 7.832 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 25.06%). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia: 1020 dịch vụ.

Trước đó, ngày 18/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu đối với 05 nhóm nhiệm vụ: (1) về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; (2) về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; (3) về sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (4) về thanh toán trực tuyến; (5) về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính./.

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top