Khối báo chí – xuất bản quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Thứ tư, 25/05/2011 19:05

Trong hai ngày 24-25/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí – xuất bản khu vực phía Bắc.

img

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đến dự. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lớp học sẽ nghe các diễn giả thuyết trình và thảo luận về các Văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các diễn giả gồm các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phạm Văn Đương, Vụ trưởng Vụ Điều lệ Đảng (Ban Tổ chức Trung ương).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc tập trung tổ chức tốt đợt học tập, nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 trong toàn Đảng.

Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào vào cuộc sống nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao  trong Đảng và  các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, cốt lõi, bên cạnh đó cần tập trung giới thiệu, nhấn mạnh những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện.

Trên cơ sở học tập, thảo luận, lãnh đạo các cơ quan báo chí và xuất bản cần nắm vững, hiểu đúng, thấm nhuần và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị dành cho các cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí-xuất bản khu vực phía Nam và khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top