Kết quả pháp điển Luật Giao dịch điện tử

Thứ năm, 31/12/2015 15:51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều 3.3.LQ.26. Nghĩa vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử
 
Điều 3.3.LQ.27. Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài
 
Điều 3.3.LQ.28. Hoạt động dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 
Điều 3.3.LQ.29. Nội dung của chứng thư điện tử
 
Điều 3.3.LQ.30. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 
Điều 3.3.LQ.31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 
Điều 3.3.LQ.32. Các điều kiện để đượccung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
 
Điều 3.3.LQ.33. Hợp đồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.36. Giao kết hợp đồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.37. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợpđồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.38. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợpđồng điện tử
 
Điều 3.3.LQ.39. Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước
 
Điều 3.3.LQ.40. Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước
 
Điều 3.3.LQ.41. Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước
 
Điều 3.3.LQ.42. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong trường hợp hệ thống thông tin điện tử bị lỗi
 
Điều 3.3.LQ.43. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước
 
Điều 3.3.LQ.44. Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử
 
Điều 3.3.LQ.45. Bảo vệ thông điệp dữ liệu điện tử
 
Điều 3.3.LQ.46. Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử
 
Điều 3.3.LQ.47. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ mạng
 
Điều 3.3.LQ.48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 
Điều 3.3.LQ.49. Quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 
Điều 3.3.LQ.50. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử
 
Điều 3.3.LQ.51. Tranh chấp trong giao dịch điện tử
 
Điều 3.3.LQ.52. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử
 
Điều 3.3.LQ.53. Hiệu lực thi hành
 
Điều 3.3.LQ.54. Hướng dẫn thi hành
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top