Kết quả Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012

Thứ bảy, 27/04/2013 13:40

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và nhằm đánh giá hiện trạng mức độ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của cơ quan nhà nước. Đến năm 2010, công tác đánh giá được mở rộng đối với cả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 
Các tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT bám sát theo các quy định của Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT (Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011,...) và những định hướng, mục tiêu của kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010).
 
Báo cáo cho thấy, năm 2012, mức độ ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhiều tiến bộ vượt bậc so với năm 2011.
 
Về tổng thể, tỉ lệ các cơ quan đạt mức Tốt, Khá có tăng nhưng vẫn còn thấp, tỉ lệ cơ quan đạt mức Khá chỉ đạt khoảng 20% và mức Tốt là dưới 2%. Bên cạnh đó, vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các cơ quan đứng đầu và các cơ quan phía dưới.
 
Đánh giá theo các tiêu chí thành phần, tỉ lệ cơ quan đạt mức Khá tăng nhiều ở nhóm tiêu chí về Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành.
 
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tại các địa phương có sự tăng nhiều về số địa phương cung cấp dịch vụ và số lượng dịch vụ mức độ 3 được cung cấp (năm 2008: có 6 tỉnh, thành phố cung cấp 30 dịch vụ; năm 2009: có 18 tỉnh, thành phố cung cấp 254 dịch vụ mức độ 3; năm 2010: có 38 tỉnh, thành phố cung cấp 748 dịch vụ mức độ 3, có 01 thành phố cung cấp 03 dịch vụ mức độ 4; năm 2011: có 38 tỉnh, thành phố cung cấp 829 dịch vụ mức độ 3, có 02 thành phố cung cấp 08 dịch vụ mức độ 4; năm 2012: có 49 tỉnh, thành phố cung cấp 1609 dịch vụ mức độ 3, có 02 thành phố cung cấp 05 dịch vụ mức độ 4). Cùng với sự tăng trưởng về dịch vụ số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cũng tăng nhiều. Các cơ quan tiêu biểu có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến lớn là: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top