Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thứ năm, 28/12/2017 11:08

Ngày 10/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1944/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
 
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
 
2. Tên dự án: Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
 
3. Kinh phí dự kiến: 27.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng).
 
4. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
5. Thời gian triển khai: Năm 2017-2018.
Nguồn: BQL Chương trình cung cấp Dịch vụ viễn thông công ích
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top