Kết luận thanh tra Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

Thứ hai, 05/02/2024 16:25

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTra ngày 26/01/2023 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TI KI.

Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI đã chấp hành tốt việc thực hiện Quyết định Thanh tra số 1901/QĐ-TTra ngày 06/12/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin Đoàn Thanh tra yêu cầu.

Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo Luật Xuất bản.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TI KI

- Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật xuất bản.

- Năm 2018 Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI thay đổi địa chỉ trụ sở chính không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT được thay thế bởi điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT

- Năm 2019 Công ty thành lập chi nhánh: Viettel Tower, Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI chưa làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm, Công ty chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT được thay thế bởi điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

- Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT được thay thế tại điểm 3 Mục 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT).

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

3.1. Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI

- Thực hiện đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật xuất bản;

- Chấp hành các quy định về thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi có thay đổi, thành lập hoặc giải thể chi nhánh theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT;

- Chấp hành báo cáo định kỳ theo quy định tại tại điểm 3 Mục 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT;

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết với các nhà xuất bản, cơ sở phát hành xuất bản phẩm để tăng số lượng xuất bản phẩm phát hành trên hệ thống của Công ty; chú trọng phát hành các xuất bản phẩm về văn hóa, giáo dục, xuất bản phẩm phục vụ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phục vụ nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi.

3.2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI về các hành vi sau:

1. Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm trụ sở chính.

2. Không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh.

3. Không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Ngày 01/02/2024 Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt số 07/QĐ-XPHC Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI với số tiền là 22.500.000 đồng./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top