Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú

Thứ năm, 01/12/2022 08:10

Kết luận kiểm tra số 1227/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In Trần Phú, ngày 22/11/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ xưởng sản xuất: Số 6A Đường số 1, Khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác minh và nội dung báo cáo của Công ty Cổ phần In Trần Phú, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty Cổ phần In Trần Phú là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, Công ty có trụ sở chính tại địa chỉ 71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và 02 cơ sở sản xuất, gia công in ấn. Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp và giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 03014566614, đăng ký lần đầu ngày 26/8/1995, thay đổi lần 11 ngày 14/12/2021 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Về cơ cấu tổ chức: Công ty có Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (02 người) và các Phòng ban trực thuộc: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng kinh doanh tiếp thị, Phòng vật tư thiết bị, Phòng Kế toán tài chính, Phòng kho vận.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 01/01/2022 đến 30/11/2022, doanh thu 207 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -739 triệu đồng, lương bình quân 11,9 triệu đồng/người/tháng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1.    Về điều kiện hoạt động in

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần In Trần Phú đang hoạt động theo các điều kiện:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 03014566614, đăng ký lần đầu ngày 26/8/1995, thay đổi lần 11 ngày 14/12/2021 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 329/GCN ngày 07/02/2018 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Phân xưởng in cuộn - Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ cơ sở kinh doanh: số 6 Thi sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 330/GCN ngày 07/02/2018 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Phân xưởng in bao bì - Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ xưởng sản xuất: số 6A Đường số 1, Khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 00008 cấp ngày 01/02/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Trần Phú đối với ông Nguyễn Minh Linh, sinh ngày 19/02/1976;

- Người đứng đầu Công ty là ông Nguyễn Minh Linh đã hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in;

- Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in;

- Bảng kê khai thiết bị (kèm theo).

Tuy nhiên, qua kiểm tra các giấy tờ pháp lý nêu trên, Đoàn kiểm tra phát hiện Giấy phép hoạt động in số 05/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề nghị Công ty lập hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động in tại địa phương (Sở Thông tin và Truyền thông). Đồng thời, nộp lại giấy phép hoạt động in cho Cục Xuất bản, in và Phát hành (thực hiện theo quy định của pháp luật).

2. Về chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm

2.1. Về lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in:

Công ty Cổ phần In Trần Phú đã thực hiện đúng quy định tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú lập và ghi chép thông tin vào sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in theo quy định của pháp luật.

2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:

Công ty Cổ phần In Trần Phú tổ chức lưu giữ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản và Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in đầy đủ, khoa học, thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và tra cứu hồ sơ.

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú lưu giữ hồ sơ nhận in khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hồ sơ, bảo đảm theo quy định.

2.3. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo:

Công ty đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề cương kiểm tra và báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.4. Việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm:

Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty Cổ phần In Trần Phú cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 10 sản phẩm được Công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục kèm theo). Qua kiểm tra, 10/10 sản phẩm có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện đầy đủ quy định về in, các sản phẩm nhận in sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Về ưu điểm

a) Công ty Cổ phần In Trần Phú đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra số 81/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ, nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Cổ phần In Trần Phú đã tuân thủ các quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định.

2. Về tồn tại, hạn chế: Không.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Công ty Cổ phần In Trần Phú:

Theo báo cáo của Công ty cung cấp cho Đoàn kiểm tra, hiện tại Công ty Cổ phần In Trần Phú là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Căn cứ các quy định tại Luật Xuất bản, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện như sau: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Kết luận kiểm tra, Công ty làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động in tại địa phương (Sở Thông tin và Truyền thông) để phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, nộp lại giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 cho Cục Xuất bản, in và Phát hành (trình tự thực hiện theo quy định của pháp luật).

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh:

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần In Trần Phú bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kết luận kiểm tra có 05 (năm) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày ban hành; giao Đoàn kiểm tra theo dõi thực hiện Kết luận này./.

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top