Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần In SGK TP⋅HCM

Thứ năm, 27/10/2022 16:44

Kết luận số 1085/KLTKT-CXBIPH ngày 24/10/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-CXBIPH ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành đối với Công ty cổ phần in sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là “Công ty CP in SGK TP.HCM), từ ngày từ ngày 05/9/2022 đến ngày 07/9/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty CP in SGK TP.HCM, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng đoàn kiểm tra, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty CP in SGK TP.HCM trước đây là Xí nghiệp in sách giáo khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 7976/QĐ-BGD&ĐT-TCCB phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp in sách giáo khoa tại TP.HCM thành Công ty CP in SGK TP.HCM với tỷ lệ cổ phần nhà nước (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ). Công ty CP in SGK TP.HCM niêm yết cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2007 đến thời điểm kiểm tra. Từ năm 2008, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty CP in SGK TP.HCM xuống dưới 50%.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP in SGK TP.HCM có hoạt động chính là in xuất bản phẩm (chủ yếu là sách giáo khoa và một số loại sách khác) cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số đơn vị khác.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in (gồm in xuất bản phẩm và in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm)

1.1. Về điều kiện hoạt động in

Công ty CP in SGK TP.HCM hoạt động theo các điều kiện sau:

- Giấy phép hoạt động in số 06/217/CP-IN-CXBIPH ngày 22/9/2017 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp cho Công ty CP in SGK TP.HCM (thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo). Người đứng đầu ghi trên giấy phép là ông Lê Chí Viện;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự số 214/GCN ngày 17/6/2017 do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký lần đầu ngày 30/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/5/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Người đứng đầu cơ sở in (người đại diện theo pháp luật ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là ông Lâm Drachan, sinh năm 1987, quốc tịch Việt Nam. Ông Lâm Drachan không có văn bằng (cao đẳng/đại học) chuyên ngành in và chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

- Hợp đồng thuê đất số 344/HĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 02/5/2000 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Công ty CP in SGK TP.HCM tại địa chỉ 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích là 1.815,8m2;

- Có 12 thiết bị chế bản, in, gia công sau in;

- Công ty CP in SGK TP.HCM có 440 tổ chức, cá nhân Việt Nam và 04 cá nhân nước ngoài là chủ sở hữu nắm giữ cổ phần được ghi nhận tại văn bản số 1194/2022-SAP/VSD-ĐK lập ngày 12/8/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét:

- Về điều kiện hoạt động in: (1) Trong thời kỳ kiểm tra, Người đứng đầu Công ty không đúng như ghi trên Giấy phép hoạt động số 06/217/CP-IN-CXBIPH ngày 22/9/2017  do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp. Công ty có 2 lần thay đổi Người đứng đầu (người đại diện theo pháp luật) và chưa có văn bản thông báo thay đổi Người đứng đầu với cơ quan cấp giấy phép hoạt động in. (2) Có 04 cá nhân quốc tịch nước ngoài (Đài Loan, Nhật Bản, Úc) sở hữu 1.022 cổ phần của Công ty, trong khi theo quy định thì chủ sở hữu phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

- Về giấy phép hoạt động in: Từ năm 2008 đến thời điểm kiểm tra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty CP in SGK TP.HCM từ 51% xuống còn 32,26%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty CP in SGK TP.HCM không còn là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, do đó không đáp ứng quy định về đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Xuất bản.

1.2. Về nhận in xuất bản phẩm

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty CP in SGK TP.HCM đã triển khai ký hợp đồng nhận in tổng số 64 sản phẩm là sách giáo khoa, sách bổ trợ, tham khảo. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra xác xuất, ngẫu nhiên 10 hồ sơ chi tiết nhận in đối với 10 tên xuất bản phẩm (Phụ lục kèm theo).

Nhận xét: Kết quả kiểm tra, các hồ sơ chi tiết đều có hợp đồng in, quyết định xuất bản, bản mẫu, hóa đơn giá trị gia. Nội dung xuất bản phẩm được kiểm tra không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Xuất bản.

1.3. Về lưu trữ hồ sơ nhận in và thực hiện chế độ báo cáo

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty CP in SGK TP.HCM có lập và ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ theo dõi quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in, lưu trữ hồ sơ nhận in và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động in của Công ty cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in (đã nộp báo cáo năm 2021).

Nhận xét: Công ty CP in SGK TP.HCM đã thực hiện đầy đủ quy định về lưu trữ hồ sơ nhận in và thực hiện chế độ báo cáo.

2. Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Theo báo cáo của Công ty CP in SGK TP.HCM và qua cung cấp các hồ sơ, tài liệu cho thấy trong thời kỳ kiểm tra, Công ty chỉ thực hiện hoạt động in xuất bản phẩm cho các đơn vị đặt in, nên Đoàn kiểm tra không thực hiện kiểm tra nội dung chấp hành pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Ưu điểm

Công ty CP in SGK TP.HCM đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra, có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ, nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty CP in SGK TP.HCM đã tuân thủ quy định về điều kiện nhận in xuất bản phẩm, thành phần hồ sơ nhận in, lập và ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ theo dõi quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in, lưu trữ hồ sơ nhận in và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo theo quy định của Luật Xuất bản và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

2. Về một số tồn tại, hạn chế

Công ty CP in SGK TP.HCM chưa đáp ứng việc duy trì đủ điều kiện về hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Điều 32 Luật Xuất bản và Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, cụ thể:

(1) Trong thời gian từ tháng 03 năm 2021 đến thời điểm tiến hành kiểm tra, Công ty CP in SGK TP.HCM có 02 lần thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Thay đổi lần 1, từ ông Lê Chí Viện bằng ông Huỳnh Nhân Quí (Giám đốc từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022). Thay đổi lần 2, từ ông Huỳnh Nhân Quí bằng ông Lâm Drachan (Giám đốc từ tháng 5 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra). Các ông Huỳnh Nhân Quí và ông Lâm Drachan đều chưa có văn bằng (cao đẳng/đại học) về chuyên ngành in hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghiệp vụ quản lý hoạt động in; đối với từng lần thay đổi Người đứng đầu, Công ty CP in SGK TP.HCM chưa thực hiện gửi thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp giấy phép hoạt động in là Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định tại Khoản 7 Điều 32 Luật Xuất bản.  

(2) Có 04 cá nhân quốc tịch nước ngoài (Đài Loan, Nhật Bản, Úc) sở hữu 1.022 cổ phần của Công ty, trong khi theo quy định thì chủ sở hữu phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam (Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản).

(3) Từ năm 2008 đến thời điểm kiểm tra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần xuống dưới 50% (tháng 8 năm 2022 chỉ còn 32,26%) nên Công ty CP in SGK TP.HCM không còn là đơn vị trực thuộc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như thể hiện trên Giấy phép hoạt động in số 06/217/CP-IN-CXBIPH ngày 22/9/2017 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp. Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 32 Luật Xuất bản, Công ty CP in SGK TP.HCM là cơ sở in thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo phân cấp).

IV.KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Công ty CP in SGK TP.HCM

 Căn cứ các quy định tại Điều 32 Luật Xuất bản, Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; căn cứ nội dung kết luận về một số tồn tại, hạn chế của Công ty CP in SGK TP.HCM nêu tại mục III Kết luận kiểm tra này;

Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Công ty CP in SGK TP.HCM thực hiện các công việc sau đây trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận kiểm tra:

- Công ty CP in SGK TP.HCM thực hiện khắc phục, bổ sung các điều kiện về Người đứng đầu (người đại diện theo pháp luật) phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghiệp vụ quản lý hoạt động in, cũng như có giải pháp đưa tỷ lệ sở hữu cổ phần của 04 cá nhân nước ngoài về 0% để bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động in xuất bản phẩm.

- Công ty CP in SGK TP.HCM phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để được tiếp tục hoạt động in xuất bản phẩm. Đồng thời, Công ty CP in SGK TP.HCM phải nộp bản chính Giấy phép hoạt động in số 06/217/CP-IN-CXBIPH ngày 22/9/2017 về Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên, Công ty CP in SGK TP.HCM phải có báo cáo bằng văn bản gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành.

 

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành theo dõi việc thực hiện Kết luận kiểm tra này, cũng như hướng dẫn các thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho Công ty CP in SGK TP.HCM theo quy định pháp luật. 

 

Kết luận kiểm tra có 06 (sáu) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày ban hành; giao Phòng Thanh tra, Pháp chế theo dõi thực hiện Kết luận này./.
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top