Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng

Thứ tư, 10/05/2017 09:50

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH
 
1. Lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý của công dân về các hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
2. Giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
 
II. NỘI DUNG
 
1.Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày (Thời gian: Trong giờ hành chính vào ngày Thứ sáu của tuần thứ 3 hàng tháng). Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.
 
Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.
 
2. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung, phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:
 
 a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;
 
b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
3. Địa điểm tiếp công dân: tại Phòng Tiếp công dân trong Trụ sở cơ quan Bộ (18 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1. Văn phòng Bộ:
 
- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ bố trí lịch tiếp công dân của Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền) như nêu tại Mục II.1 và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật;
 
- Thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng trên hệ thống lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ, niêm yết lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Bộ;
 
- Bố trí phòng tiếp công dân và các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ; chỉ dẫn, tiếp đón công dân theo đúng quy định.
 
- Phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội trong việc giữ gìn an ninh, trật tự nơi tiếp công dân.
 
2. Thanh tra Bộ:
 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo chậm nhất trước 03 ngày Bộ trưởng tiếp công dân.
 
- Tham mưu thành phần tham dự buổi tiếp công dân cùng Bộ trưởng căn cứ nội dung khiếu nại, tố cáo.
 
- Báo cáo với Bộ trưởng về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ trưởng hàng tháng, báo cáo chậm nhất sau 04 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng tiếp công dân. Báo cáo phải đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những nội dung khiếu nại, tố cáo (nếu có).
 
3. Trung tâm Thông tin thông báo về lịch tiếp công dân của Bộ trưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
 
4. Các đơn vị thuộc Bộ đang giải quyết vụ việc Bộ trưởng dự kiến tiếp công dân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng; phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tổ chức tốt buổi tiếp công dân của Bộ trưởng.
 
5. Khi Bộ trưởng tiếp công dân, lãnh đạo Thanh tra Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ phụ trách lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại diện các đơn vị khác có liên quan theo yêu cầu của Bộ trưởng có trách nhiệm cùng dự.
BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top