Ít nhất 30% tổng thời lượng phát sóng phim của "nhà đài" phải chiếu phim Việt Nam

Thứ hai, 24/05/2010 21:13

Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 -22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác.

img

Còn tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam trên hệ thống các rạp phải bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, và phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18-22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác.

Thời lượng phát sóng phim trên truyền hình dành cho trẻ dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp và cả trên truyền hình phải kết thúc trước 22 giờ.

Những nội dung đáng chú ý này được Chính phủ nêu cụ thể tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Nghị định mới có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2010.

Để khuyến khích, Nhà nước sẽ mua toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao do cơ sở điện ảnh sản xuất; cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;... UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ưu tiên dành quỹ đất cho cơ sở điện ảnh.

Kinh doanh, sản xuất phim phải có vốn pháp định 1 tỷ đồng

Đây là quy định chi tiết thi hành điểm a khoản 2 Điều 14 Luật Điện ảnh được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Vốn pháp định nói trên được xác định bằng một trong các văn bản: Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh...

Đối với số vốn đang được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn.

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh sẽ do Thủ tướng Chính phủ thành lập, là đơn vị hạch toán độc lập, được Nhà nước hỗ trợ vốn ban đầu khi mới thành lập.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top