Hơn 5.400 doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia cung cấp thông tin cuộc tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính

Thứ năm, 11/03/2021 10:52

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 5.497 doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin vào các bảng hỏi điện tử (web-form) trong cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

l3.jpg

Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra lần này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1/3/2021, tổ chức tổng điều tra thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đến 30/4/2021 và đối với doanh nghiệp đến 30/5/2021. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1/7/2021, tổ chức thu thập thông tin đối với khối các cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng đến 30/7/2021.

Căn cứ kết quả điều tra, rà soát ban đầu, Hà Tĩnh có 5.497 doanh nghiệp phải tham gia cung cấp thông tin điều tra vào trong các bảng hỏi điện tử (web-form) ở giai đoạn 1. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021 đã tiến hành phân công số lượng doanh nghiệp cho từng địa phương, đơn vị để trực tiếp bám nắm, cập nhật tình hình, thực hiện đúng tiến độ của cuộc tổng điều tra.

Do cuộc tổng điều tra năm 2021 liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng, nội dung phức tạp với thời gian thực hiện dài nên Cục Thống kê Hà Tĩnh đã sớm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng thời gian và thành phần quy định; tập huấn đầy đủ cho các điều tra viên, giám sát viên.

Đồng thời, thành lập các tổ thường trực giúp việc cho ban chỉ đạo, trên cơ sở đó hướng dẫn và triển khai kịp thời các công việc theo phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ đã xây dựng.

l1.jpg

Trong quá trình thu thập thông tin, các điều tra viên sẽ hướng dẫn doanh nghiệp điền vào phiếu web-form theo quy định.

Cùng đó, Hà Tĩnh chú trọng tuyên truyền giúp các đối tượng điều tra và Nhân dân trong tỉnh thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong quá trình thực hiện tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, đồng thời huy động được tối đa các nguồn lực bảo đảm cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả cao nhất.

l2.jpg

Cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021 giai đoạn 1 sử dụng 100% phiếu web-form để điền thông tin.

Hiện nay, đội ngũ điều tra viên cơ sở đang triển khai liên hệ, tiếp cận với các doanh nghiệp để cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu); hướng dẫn người cung cấp thông tin truy cập trang thông tin điện tử Tổng điều tra và điền dữ liệu vào phiếu web-form; thường xuyên báo cáo cho Tổ thường trực các cấp về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin nằm ngoài quy định của phương án điều tra.

Cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.

Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

 

Theo baohatinh.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top