Hội Nông dân: Nòng cốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 02/07/2013 14:04

Sáng 1/7, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018) chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu đại diện hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh, đoàn kết của giai cấp nông dân.

img
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018), sáng 1/7. Ảnh: danviet.vn

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu đề dẫn Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, với ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội viên và nông dân cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động nông dân cả nước.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch nêu rõ nông dân chiếm gần 70% dân số và trên một nửa lực lượng lao động, có truyền thống yêu nước và cách mạng, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nét nổi bật của hoạt động Hội Nông dân nhiệm kỳ vừa qua là đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền vận động với việc mở rộng các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Mỗi năm, hàng triệu hội viên các cấp đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi". Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động nông dân hiến đất và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu ngày công lao động…

Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết nạp hơn 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 10 triệu người, tăng 4,4% so với nhiệm kỳ trước. Tổ chức bộ máy của hội nông dân các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cả nước hiện có khoảng 10.500 cơ sở hội và hơn 95.000 thôn, ấp, bản làng có cơ sở hội. Bình quân mỗi năm có 9 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 8,5 triệu hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ trên 3 triệu lượt nông dân vay vốn hơn 50.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác của Hội Nông dân Việt Nam vẫn còn những khó khăn như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân một số nơi còn hạn chế; tổ chức bộ máy cán bộ hội cấp tỉnh, huyện chưa thống nhất còn bất cập; phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi còn chậm đổi mới…

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo của hội viên, nông dân, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung quán triệt quan điểm về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

img

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích to lớn của phong trào nông dân, Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư nêu rõ: Hội Nông dân Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; thường xuyên sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; những thực tiễn hoạt động của phong trào; nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu chính sách cho Đảng, Nhà nước và có những biện pháp cụ thể đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hội tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; trong sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân-nông dân-trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc.

Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập, học nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top