Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Thứ ba, 31/08/2021 08:50

Khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Thư gửi học sinh, tháng 9/1945 “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Cả cuộc đời, Người luôn đau đáu mục tiêu “hạnh phúc cho nhân dân”. Người từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, bởi một lẽ giản dị “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

sach-HCM.jpg

Cuốn sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Qua thực tiễn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên đề cập tới khát vọng Việt Nam gắn với tầm nhìn chiến lược, đó là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần khơi dậy khát vọng được cống hiến; giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách. Học Bác là để sống có ích; để làm việc, làm người; để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Như triệu mạch nguồn khe suối đổ về thành sông, muôn dòng sông hòa thành biển lớn, mỗi cá nhân nỗ lực làm việc có ích cho cộng đồng, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh cộng hưởng lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuốn sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc gồm hơn 100 bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vai trò, ý nghĩa với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top