Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Thứ năm, 01/02/2018 08:52

Ngày 30/01/2018, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trình bày báo cáo các nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị.

20180201-m1.jpg

Cán bộ tham gia học tập Nghị quyết

Thực hiện Chương trình toàn khóa, từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, thông qua bốn nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Tham gia học tập, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 03 đơn vị được tiếp thu 04 chuyên đề với các nội dung gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tốt hơn trong việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình./.
Thái Hưng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top