Hải Phòng: Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 60%

Thứ tư, 31/08/2022 04:50

Ngày 27/5/2022, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 80% dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 60%. 

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giao tại kế hoạch này. 

Sẽ công bố danh mục thủ tục hành chính thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Nhằm thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch 128  yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

20220607-pg9.jpg

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Hải Phòng sẽ công bố, áp dụng danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; Thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần thực hiện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan, đơn vị. 

Về công tác tuyên truyền, đưa nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên để cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng và các tiện ích mang lại của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai và nắm bắt kịp thời việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình khai thác, vận hành Hệ thống Một cửa và Dịch vụ công trực tuyến./. 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top