Hải Dương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Thứ năm, 07/04/2016 08:28

Ngày 1/4/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch hành động số 681/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 682/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.

img
 
Mục tiêu của Kế hoạch hành động số 681/KH-UBND là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao các chỉ số ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2017, Hải Dương xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu về ứng dụng và phát triển CNTT; đảm bảo đến năm 2020, 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có ít nhất 01 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành về CNTT phục vụ vận hành hệ thống thông tin tại đơn vị.
 
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Hải Dương cũng đưa ra 6 nhiệm vụ chính gồm: (1) Xây dựng hạ tầng CNTT: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, hiện đại, dung lượng lớn, là nơi tập trung, tích hợp an toàn các kho dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh; Xây dựng hệ thống tích hợp kết nối liên thông các hệ thống thông tin tỉnh Hải Dương. (2) Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước: Duy trì, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, mở rộng triển khai hệ thống tới UBND cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo gửi nhận liên thông giữa các đơn vị; Tích hợp chữ ký số bảo đảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi trên môi trường mạng. (3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: Nâng cấp hệ thống một cửa hiện đại tại UBND cấp huyện; xây dựng hệ thống một cửa hiện đại tại UBND cấp xã, liên thông với cấp huyện; xây dựng hệ thống một cửa hiện đại tại các sở, ban, ngành. Xây dựng Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại một địa chỉ duy nhất trên mạng Internet kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử). (4) Đào tạo nhân lực cho ứng dụng CNTT. (5) Tuyên truyền, phổ biến việc ứng dụng CNTT. (6) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
 
Theo Kế hoạch hành động số 681/KH-UBND, Sở TT&TT Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TT&TT theo quy định. Đồng thời đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, hướng dẫn, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Xây dựng hệ thống tích hợp kết nối liên thông các hệ thống thông tin tỉnh Hải Dương, xây dựng, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử, xây dựng Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Nghị quyết số 36a/NQ-CP và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
Trong khi đó, Kế hoạch số 682/KH-UBND hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiến tới chính quyền điện tử. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
 
Cụ thể, đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, phấn đấu đến hết năm 2020, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng, trong đó 100% sử dụng chữ ký số; 100% UBND cấp huyện, sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã xây dựng và thực hiện thành công một cửa hiện đại theo quy định và có thể quản lý, theo dõi, giám sát tập trung thống nhất ở cấp tỉnh; 100% sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành phục vụ hoạt động của các đơn vị.
 
Xây dựng Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương để quản lý tập trung dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2020, đảm bảo cung cấp 60% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 10% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có Cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin và được kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 100% UBND cấp huyện, sở ngành và UBND cấp xã xây dựng và thực hiện thành công một cửa điện tử, duy trì hoạt động đảm bảo và được quản lý tập trung thống nhất.
 
Theo Kế hoạch số 682/KH-UBND, Sở TT&TT Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT do các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư phù hợp với Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các hướng dẫn chuyên ngành của Bộ TT&TT. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện.
Hữu Đặng (Sở TT&TT Hải Dương)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top