Hà Nội bắt đầu triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ năm, 04/03/2021 09:48

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

20210304-l9.jpg

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo Cục trưởng Cục thống kê TP Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, nội dung cuộc tổng điều tra là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận CMCN 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội...

Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng)… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp. Thời gian thu thập thông tin, đối với đơn vị điều tra là DN thực hiện từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở SXKD cá thể, thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập từ 1/7/2021 đến hết 30/7/2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, đánh giá đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, Phó Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch tổng điều tra  và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các quận huyện… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát , đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban chỉ đạo TP để chỉ đạo. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Sở ban, ngành, các cấp địa phương căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho Tổng Điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Phó Chủ tịch Hà Minh Hải cho biết, trên cơ sở các ý kiến, sau hội nghị TP sẽ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch TP yêu cầu ngành thống kê đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổng điều tra. Đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai là rất cần thiết vừa nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thông tin vừa giảm kinh phí thực hiện. 

Theo Cục Thống kê Hà Nội, kế quả số liệu sơ bộ của tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2021; kết quả chính thức vào quý I/2022.

Nguồn: http://kinhtedothi.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top