Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (để lấy ý kiến góp ý)

Thứ sáu, 18/08/2023 15:42

Số TT
Tên dự thảo quy chuẩn
Ghi chú
Ngày đăng lấy ý kiến
Hạn cuối xử lý ý kiến
168

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Dự thảo Thông tư ban hành - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn 18/8/2023 18/10/2023
167

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn 07/8/2023 07/8/2023
166

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz -25 MHz

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 09/02/2023 09/04/2023
165

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 18/01/2023 18/03/2023
164

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 16/01/2023 18/03/2023
163

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 16/01/2023 16/03/2023
162

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 10/01/2023 10/03/2023
161

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 21/04/2022 21/06/2022
160

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 13/04/2022 13/06/2022
159

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 07/04/2022 07/06/2022
158

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 07/04/2022 07/06/2022
157

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 07/04/2022 07/06/2022
156

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn  09/02/2022 09/04/2022
155

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Toàn văn dự thảo Thông tư ban Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

 Bộ TT&TT biên soạn 14/01/2022 14/03/2022
154

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin 

Dự thảo Thông tư ban hành, tải về tại đây

Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Bộ TT&TT biên soạn 19/07/2021 19/09/2021
153

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo Thông tư ban hành, tải về tại đây

Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 19/07/2021 19/09/2021
152

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành

Dự thảo Thông tư, tải về tại đây.

Thuyết minh Dự thảo, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn 15/07/2021 15/09/2021
151

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

(Tải về tại đây để xem chi tiết dự thảo Thông tư ban hành, Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn 14/04/2021 14/06/2021
150

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định

(Tải về tại đây để xem chi tiết dự thảo Thông tư ban hành, Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn 14/04/2021 14/06/2021
149

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

(Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn 18/03/2021 18/05/2021
148

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong băng tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

(Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Cục Viễn thông biên soạn  04/03/2021 04/05/2021
147

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40 GHz đến 246 GHz

(Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

 Cục Viễn thông biên soạn 04/03/2021 04/05/2021
146

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến

(Toàn văn Thuyến minh và dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.)

Cục Viễn thông biên soạn 04/03/2021 04/05/2021
145

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 5G

(Toàn văn dự thảo Quy chuẩn tải về tại đây.)

Cục Viễn thông biên soạn 04/03/2021 04/05/2021
144

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Cục Viễn thông biên soạn 04/03/2021 04/05/2021
143

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn)

Cục Viễn thông biên soạn 09/07/2020 09/09/2020
142

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz"

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn  - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 20/04/2020 20/06/2020
141

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz”

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Cục Viễn thông biên soạn 13/04/2020 13/06/2020
140

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn 19/03/2020 30/04/2020
139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn 10/03/2020 10/05/2020
138

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn 04/03/2020 04/05/2020
137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.)

Cục Viễn thông biên soạn 07/02/2020 07/04/2020
136

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩnThuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 16/01/2020 16/03/2020
135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 16/01/2020 16/03/2020

134

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn

Cục Tin học hóa biên soạn

18/06/2019 18/08/2019
133

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
132

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
131

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
130

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nguồn – 48V DC dùng cho viễn thông và công nghệ thông tin

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn
 
27/12/2018
27/02/2019
129

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Dự thảoThuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
128

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn
 
27/12/2018 27/02/2019
127

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

12/7/2018
12/9/2018
126

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất công cộng

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 12/7/2018 12/9/2018
125

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 12/7/2018 12/9/2018
124

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ipv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng Ipv6

Dự thảo- Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 20/4/2018 20/6/2018
123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thức bản tin điều khiển Internet trong Ipv6 (ICMPV6)

Dự thảo-Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 20/4/2018
20/6/2018
122 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 26/04/2017 26/06/2017
121

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/06/2017
120 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
Dự thảo - Thuyết minh
Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/04/2017
119 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến
Dự thảo - Thuyết minh
Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/06/2017
118 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD phân truy nhập vô tuyến
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/11/2016 05/12/2016
117 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA phân truy nhập vô tuyến
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/11/2016 05/12/2016
116
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
Dự thảo - Thuyết minh
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình (BRAC), Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/10/2016 21/12/2016
115 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 17/10/2016 17/12/2016
114 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính nhiễu tần số vô tuyến của các thiết bị công nghệ thông tin - giới hạn và phương pháp đo
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 05/10/2016 05/11/2016
113
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Dự thảo - Thuyết minh
Cục Tin học hóa biên soạn 15/08/2016 15/10/2016
112 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
111 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đài trái đất lưu động (MES) trong thông tin vệ tinh tốc độ dữ liệu thấp hoạt động trong băng tần KU
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
110 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
29/03/2016 20/04/2016
109 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
108
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cục Tin học hóa biên soạn
15/10/2015
15/12/2015
107
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Modem ADSL
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
08/06/2015
07/08/2015
106
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
25/05/2015
24/07/2015
105
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin cho điện thoại di động
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
23/04/2015
23/06/2015
104
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
13/04/2015
13/06/2015
103
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) hoạt động trên tần số 406 MHz
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam biên soạn
13/04/2015
13/06/2015
102
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam biên soạn
13/04/2015
13/06/2015
101
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
Cục Viễn thông biên soạn
03/04/2015
03/06/2015
100
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống dẫn đường vô tuyến hàng không.
Cục Viễn thông biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
99
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM.
Cục Viễn thông biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
98
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến VHF điều biên dùng cho nghiệp vụ hàng không mặt đất.
Cục Viễn thông biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
97
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến hàng không dùng trên mặt đất hoạt động trong băng tần VHF.
Cục Viễn thông biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
96
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, thiếp bị lặp thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE.
Cục Viễn thông biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
95
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
23/03/2015
23/05/2015
94
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD.
Cục Viễn thông biên soạn
16/10/2014
16/12/2014
93
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM.
Cục Viễn thông biên soạn
16/10/2014
16/12/2014
92
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phổ tần và phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện
Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn
16/10/2014
16/12/2014
91
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện đàm VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
90
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF cầm tay có tích hợp DSC loại D trong thông tin hàng hải
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
89
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
88
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nối Video số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
87
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị Audio không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
86
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dịch vụ Bưu chính công ích
Vụ Bưu chính biên soạn
10/10/2014
10/12/2014
85
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị nút IPV6
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn
29/09/2014
29/11/2014
84
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng IPV6
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn
29/09/2014
29/11/2014
83
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz
Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn
27/08/2014
27/10/2014
82
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến - Yêu cầu kỹ thật chung
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
20/03/2014
20/05/2014
81
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin UWB
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
20/03/2014
20/05/2014
80
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
20/03/2014
20/05/2014
79
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất - dịch vụ truy nhập Internet
Cục Viễn thông biên soạn
25/01/2014
25/03/2014
78
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu DVB-S và DVB-S2 trong mạng truyền hình vệ tinh
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
21/01/2014
21/03/2014
77
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA

Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn
9/8/2013
9/10/2013
76
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz

Dự thảo Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt
9/8/2013
9/10/2013
75
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz

Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Cục Viễn thông biên soạn
9/8/2013
9/10/2013
74
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị thông tin UWB

Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
9/8/2013
9/10/2013
73
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (GSM và DCS)

Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn
9/8/2013
9/10/2013
72
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ chính xác hệ thống ghi cước của tổng đài cố định và di động mạng viễn thông công cộng.
Định dạng PDF:
Cục Viễn thông
8/5/2013
8/7/2013
71
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.
Định dạng PDF:
Cục Viễn thông
8/5/2013
8/7/2013
70
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thong công cộng cố định
Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
07/05/2013
07/07/2013
69
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao
Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
07/05/2013
07/07/2013
68
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu trong vùng phủ song
Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử biên soạn
 02/05/2013
02/07/2013 
67
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu thu trong vùng phủ song của truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2
Dự thảo - Thuyết minh
Định dạng PDF:
Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử biên soạn
02/05/2013
02/07/2013
66
Sửa đổi QCVN 64:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
05/04/2013
20/04/2013
65
Sửa đổi QCVN 63:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
05/04/2013
20/04/2013
64
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài Phát thanh, Truyền hình
Cục Viễn thông biên soạn
03/12/2012
03/02/2013
63
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ cho máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
29/11/2012
29/01/2013
62
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
24/09/2012
24/11/2012
61
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam biên soạn
24/09/2012
24/11/2012
60
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền tải trên mạng di động 3G
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
24/09/2012
24/11/2012
59
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet cố định băng rộng
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
24/09/2012
24/11/2012
58
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
23/08/2012
23/10/2012
57
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (set top box) trong mạng truyền hình số mặt đất
xây dựng trên cơ sở các tài liệu: NorDig Unified ver 2.2.1 NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in  cable, satellite, terrestrial and IP-based networks, NorDig Unified Test specification, ver 1.0.3 “Unified NorDig Test Specifications for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks”, Requirementsspecifications for DVB-T receivers used in Republic of Slovenia vesion 1.0, date 28-10-2008
09/08/2012
09/10/2012
56
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz
Xây dựng trên cơ sở các quy định tại chuẩn QCVN 30: 2011, QCVN 47: 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời tham khảo thực tiễn các thiết bị hiện có trên thị trường và các hãng sản xuất
01/08/2012
01/10/2012
55
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5.8GHz
Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn ETSI ES 200 674-1 v2.2.1 (2011-02) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI)
31/07/2012
30/09/2012
54
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5.8GHz
Phù hợp với tiêu chuẩn ES 200 674-2 V1.1.1 (1999-02) của Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu
31/07/2012
30/09/2012
53
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD)  hoạt động trong giải tần từ 1 GHz đến 40 GHz
xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 440 của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)
31/07/2012
30/09/2012
52
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) hoạt động trong giải tần từ 25 MHz đến 1 GHz
Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 220 V2.3.1 (2010-02) của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)
31/07/2012
30/09/2012
51
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC)
Xây dựng trên cơ sở TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC); Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60728-2 ban hành lần 1 (2002-10) của Ủy ban điện - điện tử quốc tế
29/05/2012
29/07/2012
50
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình
Xât dựng trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 60728-12 (2001) của Ủy ban kỹ thuật điện - điện tử quốc tế (IEC)
29/05/2012
29/07/2012
49
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến UHF
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-206:2001
 29/05/2012
 29/07/2012
48
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm cứu nạn
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-205:2001
 29/05/2012
 29/07/2012
47
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị RadioTelex sử dụng trong các nghiệp vụ hàng hải
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-204:2001
 29/05/2012
 29/07/2012
46
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến MF và HF
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-202:2001
 29/05/2012
 29/07/2012
45
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị gọi chọn số DSC
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-201:2001
 29/05/2012
 29/07/2012
44
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở hoạt động ở tấn số 121.5 MHz hoặc 121.5 MHz và 243 MHz
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-199:2001
29/05/2012
29/07/2012
43
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406.0 MHz đến 406.1 MHz
29/05/2012
29/07/2012
42
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang thông tin điện từ (Website) của cơ quan nhà nước: Các yếu tố hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
15/05/2011
41
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát sóng vô tuyến tiện
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
40
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
39
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1X băng tần 450 MHz
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
38
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
37
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
36
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010
01/04/2011
01/06/2011
35
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cống cáp, bể cáp và tủ đấu cáp viễn thông
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
04/11/2010
20/12/2010
34
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
04/11/2010
20/12/2010
33
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
04/11/2010
20/12/2010
32
Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-252: 2006
14/7/2010
31/7/2010
31
Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-251: 2006
14/7/2010
31/7/2010
30
Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-250: 2006
14/7/2010
31/7/2010
29
Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-249: 2006
14/7/2010
31/7/2010
28
Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-248: 2006
14/7/2010
31/7/2010
27
Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật
Chuyển đổi từ TCN 68-247: 2006
14/7/2010
31/7/2010
26
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến nghiệp dư
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-244:2006
29/09/2009
 
25
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-243:2006
29/09/2009
 
24
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-242:2006
29/09/2009
 
23
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-232:2005
29/09/2009
 
22
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại)
(dự thảo- thuyết minh)
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-231:2005
29/09/2009
 
21
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-230:2005
29/09/2009
 
20
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)
Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-229:2005
29/09/2009
 
19
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-241: 2006
14/09/2009
 
18
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-240: 2006
14/09/2009
 
17
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-239: 2006
14/09/2009
 
16
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-238: 2006
01/09/2009
 
15
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-237: 2006
01/09/2009
 
14
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-236: 2006
01/09/2009
 
13
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-235: 2006
01/09/2009
 
12
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz   
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-234: 2006
01/09/2009
 
11
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện
 
 
 
Soát xét, chuyển đổi TCN 68-192: 2003
15/05/2009
 
10
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát vô tuyến điện
Soát xét, chuyển đổi từ Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/06/2001 của Tổng cục Bưu điện
15/05/2009
 
9
 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số
28/8/2009
 15/9/2009
8
 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)
28/8/2009
 15/9/2009
7
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)
28/8/2009
15/9/2009
6
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL công ích
 
 
 
10/3/2009
10/5/2009
5
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại công ích
 
 
 
 
Theo
 
10/3/2009
 
10/5/2009
 
4
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ kết nối Internet
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
 
 
3
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
 
 
2
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
 
 
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN
25/9/2008
31/10/2008
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top