Đồng Nai phê duyệt phát triển đề án đô thị thông minh

Thứ tư, 31/08/2022 05:40

Ngày 11/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) trên quy mô toàn tỉnh.

dongnai2022.jpeg

 Đồng Nai tăng cường chuyển đổi số.

Mục tiêu phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai hướng tới tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp tối đa tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai trở thành đô thị thông minh, với những đổi mới căn bản, toàn diện về hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền hiệu quả, minh bạch hơn, là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, dựa trên khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, tỉnh Đồng Nai cũng đề ra mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện cho từng giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030.

Đề án lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên xây dựng đô thị thông minh, gồm: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đô thị thông minh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, xây dựng, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự…

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai là lấy người dân làm trung tâm. Khi áp dụng công nghệ mới, thay đổi các quy trình làm việc của cán bộ, công chức, viên chức cũng hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Về kinh phí, tỉnh Đồng Nai huy động tối đa để thực hiện Đề án, trong đó 40% từ nguồn vốn sự nghiệp, 60% từ vốn đầu tư phát triển để triển khai các hạng mục.

Đề án cũng đưa ra lộ trình, các giải pháp để tổ chức thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở ngành và chính quyền các cấp.  
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top