Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI

Thứ tư, 19/01/2011 13:05

Hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bế mạc, khép lại 9 ngày làm việc tập trung, khẩn trương với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI. • Nghị quyết Đại hội XI

img

Bộ Chính trị khóa XI ra mắt Đại hội

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư khóa X chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư khóa XI

Đại hội đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc thông báo về điện mừng của các Đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội XI.

Tính đến ngày 18/1, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 176 điện mừng của các Đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện. Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng khóa XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí: Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị:
- Đồng chí Trương Tấn Sang
- Đồng chí Phùng Quang Thanh
- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng
- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
- Đồng chí Lê Hồng Anh
- Đồng chí Lê Thanh Hải
- Đồng chí Tô Huy Rứa
- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Phạm Quang Nghị
- Đồng chí Trần Đại Quang
- Đồng chí Tòng Thị Phóng
- Đồng chí Ngô Văn Dụ
- Đồng chí Đinh Thế Huynh
- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

4 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI gồm 21 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Cũng tại phiên làm việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra mắt Đại hội.

Trong bài phát biểu ra mắt Đại hội, thay mặt Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng, hành động, vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập, tự chủ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH, trước mắt là phấn đấu để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội.

Họp phiên trù bị ngày 11/1, chính thức khai mạc ngày 12/1, những ngày qua, Đại hội đã thảo luận về các nội dung tập trung vào chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tại Đại hội, 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên đã thảo luận về các văn kiện gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW khóa X trình Đại hội XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường, với hầu hết các ý kiến đồng tình với các văn kiện trình ĐH và cho rằng, nội dung các văn kiện đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước.

Trong các ngày từ 15 – 17/1/2011, Đại hội đã làm việc tại Hội trường và tại các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ngày 17/1, Đại hội đã bầu ra 175 Uỷ viên chính thức và 25 Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top