Đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai, 01/11/2021 10:04

Trung ương đã ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21-KL/TW).

ttxvn-0410tongbithu1-1635727261091.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Đây là sự khẳng định vai trò, hiệu quả của nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII), đồng thời thể hiện quyết tâm của toàn Đảng về xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “3 khóa liên tục Đại hội XI, XII, XIII đều chọn Hội nghị Trung ương 4 là hội nghị đầu mỗi khóa để bàn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - điều đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Mỗi hội nghị đều có sự kế thừa và phát triển mới”. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục ra Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong Nghị quyết, Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5 năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thật sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đặc biệt, công tác tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh, góp phần nhận diện sâu sắc và đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Thực trạng hiện nay, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi trong cách vi phạm. Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, “bệnh thành tích”, “tư duy nhiệm kỳ”, “lạm quyền”, “lộng quyền”, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng còn nghiêm trọng. Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Tổng Bí thư cũng nêu rõ: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với việc ban hành Kết luận số 21-KL/TW, Trung ương quyết tâm tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, đồng thời bổ sung nhóm giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhấn mạnh giải pháp này, Kết luận số 21-KL/TW nêu rõ: “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ…

Có thể thấy ngay trong bối cảnh hiện nay, đại dịch Covid-19 với diễn biến khó lường và nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của nhân dân đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết chưa từng có tiền lệ. Mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội là thử thách rất lớn về bản lĩnh và đức hy sinh đối với đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cơ sở. Trong khi có những cán bộ thật sự có trách nhiệm, sẵn sàng lao vào nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, nguy hiểm, họ thấu hiểu hoàn cảnh thực tiễn, dám nghĩ, dám làm vì sức khỏe của nhân dân, vì lợi ích chung, có những sáng kiến đi trước một bước so với chỉ đạo của cấp trên, thì cũng không ít cán bộ thụ động, trông chờ cấp trên, chỉ đạo ban hành quy định cứng nhắc, không hợp lý, gây nhiều bất cập trong quá trình triển khai chỉ vì sợ trách nhiệm, thậm chí có cán bộ thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân hoặc vi phạm quy định phòng, chống dịch… Ngay cả khi Chính phủ đã ra Nghị quyết 128-NQ/CP ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thì nhiều địa phương vẫn duy trì các chốt kiểm soát với những quy định, tiêu chí rất khác nhau, làm cho người dân đi lại rất khó khăn, gây dư luận bức xúc. Đó hẳn là vì cán bộ lãnh đạo, người có trách nhiệm ở địa phương, cơ sở đó không đủ tự tin, sợ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, cho nên đề ra những quy định quá thận trọng vì sự an toàn của bản thân chứ không phải vì sức khỏe nhân dân. Thực tiễn đó cho thấy, Trung ương khẳng định quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng để các nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đề ra thật sự đi vào cuộc sống, tạo ra được chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; nhất là ở cấp cơ sở, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tự giác, gương mẫu thực hiện.

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII với năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục là “xương sống” đặc biệt quan trọng để tất cả cấp ủy các cấp và tổ chức đảng triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, sắp tới Ban Bí thư có Hướng dẫn thực hiện Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hướng dẫn thực hiện Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức, triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, chương trình công tác năm 2021 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Cùng với việc ban hành Kết luận số 21-KL/TW, Trung ương cũng vừa ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Với những nhiệm vụ, chương trình, giải pháp thiết thực, một đợt sinh hoạt chính trị sẽ được triển khai sâu rộng nhằm ngăn ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Hạnh Nguyên/nhandan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top