Đổi mới sáng tạo là giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng

Thứ năm, 16/12/2021 11:20

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị phải quán triệt sâu sắc tinh thần khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp phải rất cụ thể để làm rõ được sản phẩm của Chương trình 07.

20211221-u27.jpg

 Ngày 23/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07-CTr/TU) đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo.

Ngay sau khi Chương trình 07-CTr/TU được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực đã tham mưu cho thành phố xây dựng nội dung các chương trình, kế hoạch. Đó là việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cũng như xây dựng dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021; xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU đã được kiện toàn gồm 31 thành viên (bổ sung 7 thành viên) và đã xây dựng dự thảo các văn bản: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021, trong đó phân công rõ đơn vị thực hiện, tham mưu với tiến độ cụ thể, kèm theo phụ lục phân công thực hiện 29 nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo trong năm 2021.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình, gồm 7 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ (xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nền kinh tế; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thủ đô; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết hợp tác hội nhập) với 32 đề án, dự án, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 5/32 nhiệm vụ đã triển khai. Bên cạnh kết quả, công tác triển khai Chương trình 07-CTr/TU cũng có những khó khăn, tồn tại. Đây là chương trình mới, liên quan đến tất cả các sở, ban, ngành, lại lần đầu triển khai, chưa có tiền lệ nên trong quá trình tổ chức thực hiện phải vừa làm vừa khai phá. Hiện Chương trình 07-CTr/TU còn chủ yếu mang tính định hướng, sản phẩm cụ thể còn ít nên thời gian tới cần cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những đề án cụ thể...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, quận, huyện đã phát biểu góp ý vào các văn bản dự thảo, góp ý về các nhiệm vụ, đề án, dự án kế hoạch của ngành mình; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, gồm: Xây dựng kế hoạch 5 năm của Ban Chỉ đạo chương trình; khẩn trương ban hành các văn bản liên quan đến Ban Chỉ đạo chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình; xây dựng dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch đã phân công; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình tại các địa phương, đơn vị…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tập trung tục rà soát danh mục, đề án, dự án kế hoạch của ngành mình. Việc hoàn thành các dự thảo một cách tổng thể theo hướng xác định rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực cho thực hiện, tùy theo cấp độ phê duyệt để tham mưu, muộn nhất ngày 26/7, hoàn thiện để trình UBND TP ban hành trong tháng 7/2021. Ngoài ra, các đơn vị song hành thực hiện các nhiệm vụ của chương trình, tránh tình trạng triển khai không kịp thời, chậm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo chương trình phải tập trung và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành các đề án, kế hoạch... trình các cấp phê duyệt, để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; phải quán triệt sâu sắc tinh thần khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp phải rất cụ thể để làm rõ được sản phẩm của Chương trình 07.

“Các ngành cần nghiên cứu, rà soát tổng thể trong từng lĩnh vực mình quản lý, để kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố, nhất là những nội dung liên quan đến Chương trình 07, từ đó đề ra các định hướng, cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top