Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba, 21/06/2016 07:21

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Lưu Đình Phúc, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý báo chí. Hiện ông Lưu Đình Phúc đang giữ cương vị Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông).

20160621-L00.jpg

Bìa cuốn sách

Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Theo tác giả, trong những năm gần đây, báo chí Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Số lượng cơ quan báo chí tăng nhanh, số lượng ấn phẩm ngày càng nhiều, thông tin trên báo mạng đa dạng, nhiều chiều. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin tích cực, đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, tác động xấu đến xã hội. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông xã hội cũng đặt ra nhiều vấn đề trong hoạt động báo chí. Trước thực tế đó, yêu cầu phải tăng cường hơn nữa và đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước là hết sức cần thiết.
 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) nêu rõ: “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng”.
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, từ năm 2006 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các bộ, ban, ngành luôn tăng tường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, đã ban hành nhiều văn bản: chỉ thị, thông báo, quyết định, thông tư, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của bối cảnh chính trị trong nước và quốc tế. Trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, sự quản lý sát sao của Nhà nước với công tác báo chí, các văn bản chỉ đạo đã bám sát các chủ trương: phát triển đi đôi với quản lý tốt; tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, tăng cường vai trò của cơ quan tham mưu cấp ủy, vai trò của chính quyền các cấp, nhất là các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chặt chẽ, kịp thời công tác báo chí; xử lý nghiêm minh các sai phạm; rà soát sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về báo chí, bảo đảm không có báo chí tư nhân, làm tốt công tác tư tưởng và giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước luôn có những diễn biến mới, phức tạp.
 
Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, theo tác giả, báo chí cần giữ vững và phát huy hơn nữa bản chất cách mạng, là công cụ công tác tư tưởng, là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, luôn hướng vào mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, làm cho những nguyên lý cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.
 
Trên cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay”, tác giả Lưu Đình Phúc đã tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và tính tất yếu của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại...
 
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
 
Chương I: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - một số vấn đề lý luận
 
Chương II: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - thực trạng và những vấn đề đặt ra
 
Chương III: Quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ mới
 
Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với báo chí thời kỳ mới. Cuốn sách ra mắt bạn đọc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề này./.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top