Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Thứ ba, 05/04/2022 13:42

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

img-1772.jpg

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Sáng 4/4 tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (11/4/2007-11/4/2022).

Tham dự kỷ niệm có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc;  nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên thường vụ Thường trực Bộ Chính trị; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số các đồng chí đại diện tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước...

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Triển khai toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu công tác xây dựng Đảng

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47 lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Việc thành lập, thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương rất quan trọng của Đảng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đánh dấu một mốc son về sự hình thành, phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

15 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ đã triển khai toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu về các mặt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết Đại hội của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá thành những nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể để thực hiện cho phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương.

img-1782.jpg

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương được đổi mới, hiệu quả hơn. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đồng thời kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, vì vậy tổ chức bộ máy cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng từng bước được tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ động phối hợp tham mưu với cấp có thẩm quyền khắc phục những vướng mắc, bất cập về tổ chức đảng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu; thực hiện tốt vai trò của cấp ủy trong các khâu của quy trình công tác cán bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; khắc phục tình trạng coi nhẹ sinh hoạt đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng quản lý đảng viên tốt hơn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất những chủ trương trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nổi bật là, đã tham mưu ban hành kịp thời nhiều Nghị quyết, Quy định, Kết luận rất quan trọng của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Tập trung tham mưu triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phòng, chống dịch COVID-19....

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đến nay đã có 23/61 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đăng ký nhiều mô hình cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo; trong đó đăng ký hỗ trợ xây dựng 670 căn nhà tình nghĩa.

img-1846.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỉ niệm.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được tặng Huân chương Lao động hạng Ba về công tác phòng, chống tham nhũng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Huỳnh Tấn Việt kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh và trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những đóng góp to lớn của Đảng ủy Khối nói chung, của cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc nói riêng, trong đó có nhiều đồng chí được giao những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm qua”.

Đề cập tới vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chủ tịch nước nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thay thế Quyết định số 98 ngày 22/10/2007) và Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 34 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Với nhiệm vụ then chốt này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Khối cần chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII), Kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 09/12/2021 có ý nghĩa rất quan trọng, có sức ảnh hưởng, lan toả lớn đến các đảng bộ khác trong cả nước.

img-1838.jpg

Tại Lễ kỉ niệm, 41 tổ chức đảng tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ Khối tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Các tổ chức đảng cần nâng cao sức chiến đấu, dũng khí trong công tác này, không được né tránh, hoặc làm qua loa, chiếu lệ. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo đảm để “mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng….

Tại buổi lễ, 41 tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, khen thưởng./.

 

Theo: dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top