Đổi mới công tác thi đua khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2016 – 2020

Thứ hai, 30/10/2017 10:24

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời đã có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sắc trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng nhằm huy động tối đa sức mạnh tập thể và cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành TT&TT.

kyket2017.jpg
Lế ký kết Phong trào "Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả" năm 2017 của Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông. Nguồn: congdoantttt.org.vn
 
Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Ngày 11 tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Bác nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Những thành quả của đất nước trong thời gian qua luôn gắn liền với sự đóng góp thành quả xây dựng và phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Ngành TT&TT đã không ngừng lớn mạnh toàn diện, đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và đặc biệt là CNTT, trở thành một ngành "vững về chính trị, mạnh về kinh tế, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô, doanh thu và thị trường, có tỷ trọng đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước...". Ngành TT&TT đã khẳng định là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
 
Những thành tích đạt được của ngành TT&TT trong những năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua khen thưởng trong Ngành đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung và hình thức, đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, các sự kiện của ngành TT&TT.
 
Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời đã có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sắc trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng nhằm huy động tối đa sức mạnh tập thể và cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành TT&TT. Công tác khen thưởng trong ngành TT&TT thời gian qua đã được bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng tình; tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp được tăng lên. Công tác khen thưởng cũng đã khắc phục được khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và điều quan trọng là đã quan tâm thích đáng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân; khen thưởng đối tượng là công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tại cơ sở, đồng thời chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, đặc biệt là khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao, thành tích dẫn đầu từng mặt hoạt động công tác, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
 
Việc tích cực tổ chức các phong trào thi đua, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực và là biện pháp cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành góp phần đưa ngành TT&TT vượt qua khó khăn không ngừng phát triển nhanh và bền vững với tốc độ cao, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Nhiều hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt, tuyên dương các điển hình tiên tiến đã được thực hiện tạo sức lan tỏa rộng trong toàn Ngành.
 
Tuy nhiên còn có những phong trào thi đua vẫn mang nặng hình thức, phát triển chưa đồng đều, chưa liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Còn có nơi việc khen thưởng thiếu chính xác, chưa kịp thời, khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả còn chưa cao. Cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở chưa được Nhà nước quy định cụ thể. Hiện nay chủ yếu là bố trí cán bộ làm kiêm nhiệm, nhiều trường hợp không ổn định, tính chuyên nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu để thực sự là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.
 
Một số giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng của ngành tt&tt giai đoạn 2016 - 2020
 
Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực; đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 2020/QĐBTTTT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng cơ sở. Các phong trào thi đua cần tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành TT&TT gồm:
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển của Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí và Xuất bản. Tăng cường công tác thực thi đảm bảo cho pháp luật, cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đưa ngành TT&TT phát triển nhanh, bền vững.
 
Phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Xây dựng mạng bưu chính công cộng an toàn, tiện lợi cho người dân và cộng đồng, phấn đấu đến năm 2020 đưa năng suất, chất lượng lao động bưu chính Việt Nam đạt mức ngang bằng trình độ các nước tiên tiến trong khu vực. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Phát triển mạng truy cập băng rộng, nâng cao năng lực hệ thống truyền dẫn. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt 1,2 – 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, tổng doanh thu viễn thông chiếm 6 – 7% GDP. Phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin thành ngành kinh tế - kỹ thuật chủ lực, tăng trưởng nhanh và bền vững. Ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử. Phát triển lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan báo chí tự chủ về tài chính, và báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện. Duy trì nhịp độ tăng trưởng xuất bản phẩm. Trong đó có 20 – 30% là xuất bản phẩm điện tử. Phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản.
 
Để thực hiện được các nhiệm vụ mục tiêu đó, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông cần chủ động tổ chức thực hiện một số giải pháp sau:
 
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức trong toàn Ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các đơn vị trong Ngành thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
2. Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.
 
3. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác. Đẩy mạnh tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới“.
 
4. Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp phải là những người có năng lực, sáng tạo, có kinh nghiệm và lòng nhiệt tình tâm huyết với công việc. Tạo điều kiện cho cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng được nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
 
5. Phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, bám sát với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Ngành để xây dựng nội dung, tiêu chí cho phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua phải thường xuyên liên tục, phải có phát động, có theo dõi kiểm tra đôn đốc, biến thi đua thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công nhân viên chức. Các phong trào thi đua phải được sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời theo từng đợt và hàng năm. Phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
6. Công tác khen thưởng phải gắn liền với thi đua. Cần phải xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phù hợp cho từng đối tượng. Thủ tục khen thưởng đòi hỏi chặt chẽ nhưng phải gọn nhẹ, dễ nhớ, dễ làm. Bình xét phải công khai, dân chủ, so sánh khách quan, đánh giá đúng tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác, đồng đều giữa các đối tượng, tránh tình trạng khen thưởng tập trung vào đối tượng chỉ là cán bộ. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp.
 
7. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng. Tăng cường hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.  
 
8. Nâng cao vai trò các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Các hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
 
Để từng bước cụ thể công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông, ngày 19/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Chỉ thị số 105/CT-BTTTT về công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Hy vọng với các giải pháp đổi mới thi đua trên, toàn Ngành sẽ thực hiện thắng lợi phong trào thi đua: "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII"./.
Phạm Minh Tiến
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top