Đoàn kết tập thể là khâu then chốt quyết định sự phát triển bền vững của đơn vị

Thứ ba, 18/06/2019 11:07

Vụ Kế hoạch - Tài chính được thành lập Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý, tổng hợp về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; các chương trình đầu tư công, định mức kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ tài chính, kế hoạch, thống kê; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; quản lý kinh tế chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

20190618-l10.jpg

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Bộ TT&TT cho Vụ Kế hoạch - Tài chính

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ TT&TT và sự nỗ lực cao của tập thể cán bộ, công chức, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vụ đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT theo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; Xây dựng, báo cáo của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định tích hợp các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo tại Tờ trình số 13/TTr-TTTT ngày 30/3/2018 và bổ sung hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1135/BTTTT-KHTC ngày 16/4/2018…

Bên cạnh đó, Vụ đã xây dựng, trình Bộ TT&TT ban hành 04 Thông tư gồm: 02 Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật số 01/2018/TT-BTTTT ngày 29/3/2018 về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 về sản xuất chương trình truyền hình; Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2020; Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 về chế độ báo cáo thống kế ngành TT&TT. Đồng thờ, trình Bộ TT&TT ban hành văn bản 3770/BTTTT-KHTC ngày 07/11/2018 gửi các đơn vị hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Bộ TT&TT. Hoàn thành tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018… nhờ đó, trong năm 2018, Bộ TT&TT đã hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước được giao, giúp các đơn vị nói riêng và Bộ nói chung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 Song hành với đó là việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại công văn số 1909/BTTTT-KHTC ngày 18/6/2018; Tổng hợp, trình Bộ TT&TT kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại công văn số 2332/BTTTT-KHTC ngày 19/7/2018; Tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại Quyết định số 2216/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018.
 
Ngoài ra, Vụ còn tổ chức kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ TT&TT; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ gửi các Bộ có liên quan theo quy định…
 
Cũng trong năm 2018, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành. Theo kế hoạch được giao, Vụ đã chủ trì xây dựng, trình Bộ TT&TT ban hành các Nghị định, Thông tư theo kế hoạch gồm:  Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT ngày 29/3/2018 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; Thông tư số số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình; Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 về chế độ báo cáo thống kế ngành TT&TT.
 
Vụ đã chủ trì xây dựng, trình Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020; Chủ trì xây dựng, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” tại Phiếu trình số 63/PTr-KHTC ngày 09/11/2018; Chủ trì xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TT&TT. Năm 2018, Vụ đã xây dựng danh mục, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp báo cáo Bộ trước khi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương; Phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT xây dựng báo cáo về cơ chế đặt hàng đối với cơ quan báo chí, xuất bản, báo cáo Bộ trưởng tại Phiếu trình số 799/PTr-KHTC ngày 29/10/2018.
 
Đặc biệt, Vụ đã triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, mang lại lợi ích, đóng góp cho sự phát triển của ngành TT&TT như: Đề xuất nguồn tài chính cho phát triển và ứng dụng CNTT; Đề xuất nguồn tài chính hỗ trợ thông tin tuyên truyền; Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hệ thống thông tin cơ sở và cung cấp dịch vụ thông tin thiết yếu cho xã hội; Đề xuất nguồn tài chính từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cho việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở và sự phát triển của ngành tại cơ sở…Thông qua những chính sách này, Vụ đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành TT&TT và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT.
 
Để có được kết quả nổi bật nêu trên là do có sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức trong việc nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Mặt khác, thực hiện Quyết định số 217/QĐ-BTTTT ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, Vụ đã tham mưu cho Bộ ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của ngành TT&TT tại Quyết định số 452/QĐ-BTTTT ngày 02/4/2018 và thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ được Bộ TT&TT giao, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 
Ghi nhận các thành tích đã đạt được, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2016); Cờ thi đua của Bộ TT&TT (năm 2016); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT năm (2018); Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 và năm 2017…
 
 
Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top