Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIETTEL

Thứ ba, 18/11/2014 07:49

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

img

Logo của VIETTEL

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 
VIETTEL có vốn điều lệ 100 nghìn tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của VIETTEL. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL theo quy định.
 
Về quốc phòng, an ninh, VIETTEL có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của VIETTEL làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có chiến tranh; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác...
 
Về sản xuất kinh doanh, VIETTEL thực hiện sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính, sản xuất thiết bị là ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử viễn thông; tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành, nghề được Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETTEL gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ.
 
VIETTEL có 63 chi nhánh VIETTEL tỉnh, thành  phố ở trong nước; 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 3 chi nhánh, văn phòng đại diện của VIETTEL ở nước ngoài; 7 công ty con do VIETTEL sở hữu 100% vốn điều lệ; 10 công ty con do VIETTEL sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 10 công ty liên kết do Tập đoàn viễn thông Quân đội nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.
 
Hoàng Diên (Cổng TTĐT Chính phủ)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top