Diễn văn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2010)

Thứ hai, 17/05/2010 12:36

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2010 Kính thưa tất cả các đồng chí! Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước và anh em, bè bạn khắp 5 Châu, chúng ta tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc bị áp bức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

img

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình khoa bảng yêu nước ở Nghệ An. Một miền quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng; một vùng “ địa linh nhân kiệt”, thời nào cũng có danh nhân, nơi đâu cũng có anh hùng. Hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa Đất Việt, hào khí quê hương và truyền thống gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ thời niên thiếu.
Người sớm có chí đánh đuổi thực dân - đế quốc, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, lăn lộn trong phong trào yêu nước của nhân dân và công nhân “chính quốc” và các nước thuộc địa, Người đã kế thừa truyền thống cha ông, tiếp thu có chọn lọc văn minh Âu - Á, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của nhân loại cần lao, tiếp cận với nhiều danh nhân văn hóa thế giới…. Đó là bước khởi đầu quan trọng để Nguyễn Ái Quốc từ tình yêu quê hương đất nước sâu sắc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.  
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiêu biểu cho khát vọng giải phóng dân tộc, đón kịp xu hướng phát triển của thời đại. Người đã tìm ra con đường cứu nước cứu dân đó là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Dưới ngọn cờ của Đảng, do Hồ Chủ Tịch lãnh đạo, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiến hành hai cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại, thắng Pháp, đuổi Mỹ, thống nhất non sông, đưa cả nước tiến CNXH.
Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc về cõi vĩnh hằng, suốt sáu thập niên hoạt động không ngưng nghỉ, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân, Người đã để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại và một di sản tinh thần vô giá. Thực tiễn cách mạng từ lúc Đảng ta ra đời đến nay đã khẳng định: cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Từng bước đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế thắng lợi.
Người đã cùng với Đảng ta đặt nền móng cho một sự nghiệp vĩ đại: xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Con đường do Người khai phá, mở đầu là con đường đúng đắn, đưa dân tộc ta đi tới bờ bến vinh quang.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì một thế giới hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, con người được hạnh phúc. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng; không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, các nước láng giềng; cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường, suốt đời chiến đấu cho công bằng, hòa bình và tiến bộ của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời để cứu nước, cứu dân, cho ước vọng cao cả là đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, mọi người sống chan hòa, nhân ái và hạnh phúc. Nặng lòng vì dân, tin ở dân, lo hạnh phúc cho muôn dân, đó là tư tưởng nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, giai cấp, dân tộc và nhân loại, cá nhân và xã hội, xã hội và tự nhiên luôn thống nhất và hòa quyện với nhau. Đến khi trái tim lớn Hồ Chí Minh ngừng đập, tư tưởng cao đẹp đó vẫn tỏa sáng cho muôn thế hệ mai sau.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo năm tháng đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam, đã trở thành văn hóa dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ ở phương diện lý luận mà còn thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người, tỏa sáng, mẫu mực trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng yêu nước thương dân, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm kỳ được, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Đó là một triết lý sống xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cả cuộc đời cách mạng, Người đã chiến đấu chống áp bức bất công, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc mà còn là nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc; không chỉ là một chính trị gia vĩ đại, mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất, một nhà quân sự thiên tài, một nhà báo sắc sảo, một nhà ngoại giao lão luyện.
- Với Chủ tịch Hồ chí Minh, đổi mới là đòi hỏi tất yếu của mọi sự phát triển. Muốn đổi mới phải có tư duy độc lập sáng tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động của tinh thần đổi mới. Bởi tư tưởng đổi mới của Người, được thể hiện sinh động từ tác phẩm đến cuộc đời, từ nhận thức lý luận đến thực hành cách mạng mà nổi bật nhất và thiêng liêng nhất là bản Di chúc, Người viết sau hai mươi bốn năm, ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Di chúc là bản tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách Hồ Chí Minh. Bản Di chúc đã kết tinh những giá trị lịch sử, văn hoá, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó mỗi chữ, mỗi câu, mỗi ý, mỗi lời được viết ra đều là kết tinh của sự suy ngẫm, chắt lọc sâu sắc tư tưởng, tình cảm và trí tuệ của Người, là một chương trình hành động trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau khi nước nhà thống nhất.
- Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, không chỉ để cho mọi người ngợi ca, chiêm ngưỡng mà còn là tấm gương toàn diện để mọi người học tập và noi theo. Không chỉ người Việt Nam mà cả người nước ngoài đều cảm thấy rất mực gần gũi. Ai cũng ngưỡng mộ, kính trọng, tôn vinh Người. Bạn bè trên thế giới đồng cảm với chúng ta trong tiếng gọi đầy thân thiết và trìu mến “Bác Hồ”. Hơn 40 năm ngày Bác đi xa, nhưng Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau, một gia tài đồ sộ, hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh, Tấm gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.
- Di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được kết tinh trong các tác phẩm, bài nói, bài viết, lối sống, nếp nghĩ, cách làm và trong toàn bộ cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và mẫu mực của Người. Đó là những tinh hoa đạo đức của nhân loại và những giá trị đặc sắc, tiêu biểu nhất của đạo đức truyền thống Việt Nam, của đạo đức cách mạng được hội tụ và tỏa sáng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thế giới có thể đổi thay, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trường tồn vĩnh cửu. Đó là: Nhân đạo và hòa bình; Tổ quốc và nhân loại; Dân chủ và nhân văn; Tự do và hạnh phúc; Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính; Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vô cùng khiêm tốn và giản dị, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của những quyết định lịch sử. Những quyết định của Người đã tạo nên những thay đổi có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta, thật vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi có một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một nhân cách lớn Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!
Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - Xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế. Vị thế của nước ta trên thế giới không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia được tăng cường, tạo thế và lực mới cho đất nước. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn và sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Hòa chung dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: với những quyết định táo bạo, những giải pháp sáng tạo, đột phá về công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh đã đưa bưu chính viễn thông Việt Nam phát triển ngang tầm quốc tế, với những kết quả rất đáng khích lệ: mạng viễn thông và internet tiếp tục tăng trưởng trên 50%/năm, mật độ điện thoại đạt 132%; số người sử dụng Internet đạt 30%; 100% số xã có điện thoại, hơn 90% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Ngành Bưu chính Viễn thông đã thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, đồng thời là động lực quan trọng và là hạ tầng thiết yếu thúc đẩy các ngành kinh tế quốc dân cùng phát triển.
Công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 20%. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và trong đời sống xã hội được đẩy mạnh, bước đầu đạt kết quả tốt. Công nghệ thông tin đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng; góp phần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh; xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia; góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công nghệ thông tin tạo thêm nhiều cơ hội đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Báo chí Việt Nam đã có bước trưởng thành và phát triển nhanh chóng, toàn diện, cả về quy mô, số lượng và chất lượng, nội dung, hình thức, tính chuyên nghiệp và đội ngũ những người làm báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử. Báo chí đã khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trên mặt trận tư tưởng, chống tiêu cực, chống diễn biến hoà bình và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những hình ảnh sinh động, đa chiều về đất nước, con nguời Việt Nam thanh bình, thân thiện, cần cù, năng động và giàu tiềm năng phát triển.
Lĩnh vực xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; cung cấp một khối lượng kiến thức to lớn, đồ sộ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nội dung, hình thức các xuất bản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú hấp dẫn, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 
 Với phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội X của Đảng đề ra. Thành tích đó thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển Ngành. Chúng ta coi đó là những bông hoa tươi thắm của gần 45 vạn cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông kính dâng lên Bác kính yêu, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Người.
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, là năm toàn Đảng tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; là năm chúng ta tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng long - Hà Nội. Năm 2010 cũng là năm nền kinh tế nước ta lấy lại đà tăng trưởng sau hai năm suy giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tiến lên, góp phần thực hiện mục tiêu: “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như mong muốn của Bác Hồ. Để xứng đáng với Bác kính yêu, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Ngành Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện tốt ba nhiệm vụ cơ bản sau đây:
 Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hai là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL phục vụ công tác quản lý chuyên ngành; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tập trung thực hiện thành công 2 nhiệm vụ lớn xuyên suốt của thời kỳ 2011 – 2020 là: Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và TT. Đồng thời thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở. Góp phần tích cực để ngành Thông tin và Truyền thông tăng tốc nhanh, đúng lướng, đổi mới và hội nhập quốc tế thắng lợi.
Ba là: tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đây là Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng toàn quân, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Kính thưa các đồng chí!
Nhiều thập kỷ qua, ngày 19/5 đã trở thành ngày kỷ niệm đặc biệt thiêng liêng, trọng đại và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam và bạn bè gần xa trên thế giới, ngày mà muôn triệu trái tim người con Đất Việt hướng về Vị Cha già dân tộc, với tất cả tấm lòng thành kinh, niềm tự hào sâu sắc và biết ơn vô hạn.
Vào giờ phút trọng thể này, chúng ta bồi hồi xúc động, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta; Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Nhà nước ta; Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; Người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông xin hứa với Bác: Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, tiến công, đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện; trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thắng lợi, góp phần đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 Châu, đúng như khát vọng cao đẹp của Bác Hồ.

- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top