Đề nghị siết chặt quản lý thông tin cá nhân trên mạng

Thứ năm, 29/10/2015 14:16

Sáng 29/10, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thông tin mạng.

img

 Ảnh minh họa

Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, bao gồm bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng.
 
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo Luật này là vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên mạng.
 
Theo dự thảo, nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng bao gồm: Cá nhân có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây dựng và công bố công khai chính sách xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân mình. Việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan. Việc xử lý thông tin cá nhân phục vụ mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội hoặc không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
 
Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong dự thảo Luật được quy định: Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây: Xin ý kiến chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích cụ thể của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trước khi tiến hành thu thập thông tin; Xin ý kiến chủ thể thông tin cá nhân trước khi sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu khi tiến hành thu thập thông tin.
 
Tổ chức, cá nhân không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân  đã thu thập, tiếp cận hoặc kiểm soát cho bên thứ ba trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ đối với thông tin cá nhân do mình thu thập. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân cung cấp thông tin của mình do tổ chức, cá nhân đó thu thập, lưu trữ.
 
Việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên mạng trong dự thảo Luật ghi rõ: Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân cần áp dụng các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.
 
Đối với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân: Định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức xử lý thông tin cá nhân. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất. Thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
 
Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thông tin mạng, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo Hiến pháp, Bộ Luật dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cho biết, trước tình trạng phát tán thông tin cá nhân trên mạng tại Việt Nam gây bức xúc dư luận từ nhiều năm nay, nhằm góp phần hạn chế vấn nạn này, dự thảo Luật đã bổ sung những quy định tăng cường hơn nữa trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng (các điều 16, 17, 18, 19); bổ sung quy định về trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân của cơ quan Nhà nước (Khoản 3, Điều 17). Các quy định này không trùng lắp với các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định tại Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử.
 
P.Hoàng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top