Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ sáu, 27/04/2018 15:04

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí ở Trung ương xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài, hình ảnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào sáng ngày 10/6/2018 tại Thủ đô Hà Nội.

Đó là chỉ đạo của Bộ TT&TT tại Công văn số 1168/BTTTT-TTCS ngày 19/4/2018 gửi tới các cơ quan báo chí Trung ương và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
 
Đối với các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, các đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; Đài Phát thanh – truyền hình cấp tỉnh tiếp sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người…
 
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung sau: Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tuyên truyền, phổ biến vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tuyên truyền các thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do các ban, bộ, ngành, địa phương phát động; tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang./.
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top