Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định

Thứ sáu, 14/07/2023 14:48

TT
Tên Tổ chức thử nghiệm/Phòng thử nghiệm
Địa chỉ
Số Quyết định chỉ định
Phạm vi được chỉ định(*)
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kỹ thuật
(Cục Tần số Vô tuyến điện)
(1) Cơ sở 1: 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(2) Cơ sở 2: 45 Trần Lựu, Khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
   
   
   
1) Cơ sở 1:
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT; QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2021/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTT, QCVN 130:2022/BTTTT; QCVN 131:2022/BTTTT
TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020
CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-50 V2.2.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0, EN 301 489-52 V.1.1.0, EN 302 054 V.2.2.1, EN 301 839 V.2.1.1
CFR 47 Part 15
2) Cơ sở 2:
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, 18:2022/BTTTT; QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2021/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT, 130:2022/BTTTT
TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020
CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0, EN 302 054 V.2.2.1, EN 301 839 V.2.1.1
CFR 47 Part 15
06/4/2026
2
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
(Cục Viễn thông)
Tầng 7, Tòa nhà Cục Viễn thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
1) Trụ sở Trung tâm:
QCVN 7:2010/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 31:2011/BTTTT, QCVN 37:2018/BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 45:2011/BTTTT, QCVN 46:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 95:2015/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT
TCVN 8665:2011, TCVN 8238:2009, TCVN 8697:2011
EN 301 502, EN 301 511, EN 300 328, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3, EN 301 908-11, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 893
IEC 61690 (2011), IEC 62133:2012, IEC 61690-3:2017, IEC 61233-2:2017
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, TCVN 8690:2011, TCVN 11302:2016
2) Chi nhánh miền Nam:
QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT; QCVN 128:2021/BTTTT
EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 300 328, EN 301 893
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
3) Chi nhánh miền Trung:
QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
19/4/2026
3
Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
(Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử)
115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 79:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 84:2021/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, QCVN 87:2020/BTTTT, QCVN 121:2020/BTTTT
TCVN 6850-1:2001, TCVN 6850-2:2001, TCVN 8666:2011, TCVN 10296:2014, TCVN 10298:2014
30/6/2025
4
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 6988:2018, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009
QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT
CFR 47 Part 15, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015/AMD1:2019, CISPR 13:2009, CISPR 35:2016, CISPR 11:2015, CISPR 11:2015/AMD2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-4-12:2006, IEC 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017
EN 301489-1 V1.9.2, EN 300328 (11-1996), EN 300330 V1.2.2, EN 301893 V1.3.1, EN 300220-2 V2.3.1, EN 300440-1 V1.5.1, EN 300440-2 V1.3.1, EN 301357-1 V1.4.1, EN 301489-33 (02-2009), EN 301489-3 (06-2013), EN 301489-17 V2.2.1, EN 301489-6 V1.4.1, EN 301489-4 V2.2.1
IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008, IEC 62133-2:2017
04/02/2024
5
Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
Số 8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 91690-3:2017, IEC 62133-2:2017
UC38.3
05/10/2023
6
Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam
(Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam)
Số 7E, Lô H1, KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng Yên
158/QĐ-BTTTT
ngày 28/1/2022
QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT
28/01/2025
7
Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang - VILAS 285
(Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC)
Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Dốc Vân, Yên Viên
IEC 60793-1-40-C:2019; ITU-T G650.1(6.4.2):2018; IEC 60794-1-21:2015; IEC 60794-1-22:2017
Khu công nghiệp VSIP, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
IEC 60793-1-20:2014
IEC 60793-1-45: 2017
IEC 60793-1-44:2011
IEC 60793-1-42:2013
IEC 60793-1-48:2017
24/4/2026
8
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone
(Tổng Công ty Viễn thông Mobifone)
115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Miền Bắc: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2019/BTTTT, QCVN 126:2021/BTTTT
Miền Nam: 270A, Lý Thường Kiệt, Q 10, TP. HCM
QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT TCVN 8687:2011
IEEE Std 149™-2021
IEC 62037-6:2021
TCVN 11850-21:2017; TCVN 11850-22:2017
28/4/2026
9
Công ty CP Đầu tư PITC
(Công ty CP Đầu tư PITC)
Tầng 12A, Tòa nhà Pico Plaza, Số 20, Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT
22/6/2025
10
Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông FTS
(Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông FTS)
P. 807, Nhà khách 299, Số 111 Võng Thị, Q.Tây Hồ - Hà Nội.
1172/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2023
QCVN 08:2022/BTTTT QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT
30/6/2026
11
Phòng Kỹ thuật Đo kiểm
(Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST)
Số 4A,B,C Vương Thừa Vũ – Q.Thanh Xuân – Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT
21/8/2023
12
Trung tâm Quản lý Điều hành mạng
(Ban Khai thác mạng - Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng)
Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT, QCVN 08:2010/BTTTT
27/11/2023
13
Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI
(Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI)
Số 270A, phố Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
24/4/2023
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT QCVN 09:2010/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT QCVN 81:2019/BTTTT
24/4/2026
14
Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM - VILAS 792
(Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM)
Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
TCVN 6745:2000, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011
IEC 60793-1-40-C:2019, IEC 60793-1-42:2013, IEC 60793-1-45:2017, IEC 60793-1-47:2017, IEC 60794-1-2-E1:2015, IEC 60794-1-2-E3:2015, IEC 60794-1-2-E4:2015, IEC 60794-1-2-E6:2015, IEC 60794-1-2-E7:2015, IEC 60794-1-21-E11:2015, IEC 60794-1-21-E14:2015, IEC 60794-1-221:2021
ITU-T G.652:2016
06/6/2025
15
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ truyền thông – VILAS 020
(Đài Tiếng nói Việt Nam)
Số 58 Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
287/QĐ-BTTTT ngày 18/02/2022
QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT
18/02/2025
16
Công ty Cổ phần DT&C VINA
(Công ty Cổ phần DT&C VINA)
Lô 01A-RD02, Khu R&D, KCNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
1355/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2023
QCVN 18:2022/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT
06/10/2025
17
Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia
(Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia)
Tầng 2, Số 28, Ngõ 29/4, Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
70/QĐ-BTTTT ngày 27/01/2023
QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 62133-2:2017
26/01/2026
18
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng
(Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng)
Số 104/10, Ngõ 22, Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT
20/6/2026
19
Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam
(Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam)
Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 62133-2:2017
22/01/2024
20
Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng
(Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng)
Số 177 Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thử nghiệm: Phòng 2316, Tầng 23, Toà nhà The Light, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
QCVN 08:2022/BTTTT
30/6/2026
21
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL
(Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL)
Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
QCVN 08:2010/BTTTT
07/9/2023
22
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
(Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT
TCVN 8238:2009, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011, TCVN 8697:2011, TCVN 8698:2011, , TCVN 10296:2014, TCVN 8687:2011, TCVN 11298-1:2016, IEC 61643-11:2011, IEC 61643-21, UL 1449, ANSI IEEE C62.41
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, TCVN 8071:2009, TCVN 9250:2012
05/01/2024
23
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông
(Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)
Số 7, Ngõ 45, Tổ 35, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT
24/5/2024
24
Công ty Cổ phần Giải pháp viễn thông Nam Phương
(Công ty Cổ phần Giải pháp viễn thông Nam Phương)
Số 8 Ngõ 38 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
1142/QĐ-BTTTT
ngày 02/8/2021
QCVN 08:2010/BTTTT
02/8/2024
25
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương)
Lô I, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
IEC 60794-1-101:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.1); IEC 60794-1-102:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.2.8); IEC 60794-1-103:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.9); IEC 60794-1-104:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.2); IEC 60794-1-106:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.4); IEC 60794-1-107:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.7); IEC 60794-1-111:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.3); IEC 60794-1-201:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.1); IEC 60794-1-205:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.4); IEC 60794-1-216:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.3)
IEC 60793-1-40-C:2019/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.6); IEC 60793-1-45:2017/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.1)/TCVN 8665:2011 (mục 4.2.1); IEC 60793-1-47:2017/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.7).
07/10/2025
26
Công ty Công nghệ thông tin VNPT
(Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Ba Đình, Hà Nội
IEEE 830-1998
QCVN 102:2016/BTTTT, SỬA ĐỔI 1 QCVN 102:2016/BTTTT
TCVN 8702:2011, TCVN 8703:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN 8706:2011, TCVN 12637:2019
22/11/2025
27
Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam
115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
766/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2023
IEEE 830-1998; IEEE 830-19982; TCVN 8703:20113; TCVN 8702:20114; TCVN 8702:2011TCVN 8703:2011;TCVN 8704:2011TCVN 8705:2011TCVN 8706:20115; TCVN 8702:2011; TCVN 8703:2011; TCVN 8704:2011; TCVN 8705:2011; TCVN 8706:2011; TCVN 12637:2019
28/4/2026
28
Công ty TNHH Thử nghiệm và Chứng nhận PSI
Số 14 ngách 105/42/9 đường Xuân La, Tổ dân phố số 8, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
917/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2023
QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017; IEC 61960-3:2017; IEC 62133-2:2017 + AMD 1:2021
31/5/2026
29
Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
(Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)
750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
632/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2021
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT
11/5/2024
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top