Danh sách các huyện, xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xã, biên giới, hải đảo”

Thứ hai, 05/11/2012 17:24

Ngày 05/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2012-2015, trong đó quy định phạm vi địa bàn của Chương trình là 62 huyện nghèo và 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định cho huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới; xã an toàn khu; các huyện, xã miền núi vùng cao.

img

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn 2995/BTTTT-KHTC ngày 2/11/2012 về rà soát danh sách các huyện, xã thuộc phạm vi địa bàn của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012-2015. Nội dung công văn tổng hợp và đăng tải danh sách các tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi của Chương trình (bao gồm 48 tỉnh, 386 huyện, 3.302 xã) khác làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các dự án của Chương trình tại địa phương giai đoạn 2012-2015.

Để thuận tiện cho các Sở TTTT trong việc rà soát, Vụ KHTC bổ sung một số thông tin xây dựng bảng danh mục xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (gọi tắt là CTMTQG), gồm các như sau:
• Xã miền núi, vùng cao
• Xã vùng cao
• Xã thuộc 69 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nước (69 huyện nghèo)
• Xã biên giới đất liền
• Xã hải đảo
• Xã bãi ngang khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II
• Xã khu vực III phân theo trình độ phát triển
Xã có ít nhất một trong các đặc điểm trên sẽ được đưa vào danh sách xã thuộc CTMTQG.
Huyện thuộc CTMTQG là huyện có ít nhất 1 xã thuộc CTMTQG.
Tỉnh thuộc CTMTQG là tỉnh có xã thuộc CTMTQG (không tính những tỉnh có ít hơn 5 xã có tiêu chí thuộc CTMTQG  như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Cà Mau,...)

Căn cứ xác định tiêu chí:
1. Xã miền núi, xã vùng cao
Căn cứ Danh mục 3 khu vực miền núi, vùng cao (Kèm theo các Quyết định số: 21/UB-QĐ, 33/UB-QĐ, 08/UB-QĐ, 64/UB-QĐ,68/UB-QĐ, 42/UB-QĐ, 26/QĐ-UB,21/1998/QĐ-UBDT&MN)
QĐ 363/2005/QĐ-UBDTMN của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
2. Xã thuộc 69 huyện nghèo
Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chỉnh phủ, danh sách các huyện nghèo, nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính có liên quan đến huyện nghèo, quyết định số 615/2011/QĐ-TTg bổ sung 7 huyện vào danh sách huyện được hỗ trợ thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
3. Xã có biên giới đất liền
Căn cứ công văn của các Sở TTTT các tỉnh có biên giới đất liền với các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Căm pu chia.
4. Xã hải đảo
Căn cứ công văn của các Sở TTTT các tỉnh, thành phố có các xã đảo, huyện đảo.
5. Xã bãi ngang khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2
Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Xã khu vực III phân theo trình độ phát triển
Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

(Trường hợp cần tham chiếu các văn bản tham nêu trên đề nghị các Sở TTTT truy nhập để lấy nguồn từ trang tin điện tử của UB Dân tộc, trang tin điện tử của Chỉnh phủ, hoặc các Bộ, ngành).

PHK
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top