Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII

Thứ tư, 06/04/2022 16:07

Sáng ngày 6/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến (kết nối đến 33 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT chủ trì Hội nghị.

20220405-l2_1.jpg

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Bộ TT&TT. Đồng chí Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII), Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 11/3/2022 để triển khai thực thực hiện, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

20220406-l1.jpg

Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp quán triệt nội dung, những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Quy định số 41-QĐ/TW tại Đảng bộ Bộ TT&TT.

Hội nghị lần này sâu rộng hơn về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi, không chỉ trong Đảng mà đến cả hệ thống chính trị; mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới. Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn các nhiệm vụ, giải pháp và đồng bộ trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp quán triệt nội dung, những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW (gọi tắt Quyết định 37) và Quy định số 41-QĐ/TW (gọi tắt Quyết định 41) tại Đảng bộ Bộ TT&TT.

Thay mặt Đảng ủy Bộ TT&TT, đồng chí Lưu Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Bộ TT&TT đã được nghe đồng chí báo cáo viên Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII, qua đó đã hiểu rõ, nắm bắt được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

20220406-l3.jpg

Đồng chí Lưu Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc

triển khai ngay những nội dung đã đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ TT&TT.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đề nghị, sau Hội nghị này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai ngay những nội dung đã đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nghiên cứu các văn kiện hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo tổ chức thực hiện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến đảng viên; tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức đoàn thể quần chúng của đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Các cấp ủy trực thuộc chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ, bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực. Qua kiểm điểm theo Kết luận 21 và Quy định 37 cần chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

20220406-l4.jpg

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến (kết nối đến 33 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT) học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Đảng ủy Bộ, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ, cấp ủy và UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát nghiêm việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận; kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện làm đồng thời công tác tự kiểm tra, giám sát, ngăn chặn ngay từ biểu hiện, từ sớm, từ xa, không để xảy ra vi phạm.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Làm tốt từ công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch. Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ, các chi bộ, đảng bộ thực hiện việc quy hoạch cấp ủy ngay trong tháng 4/2022. 

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và các quy định về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Tập trung sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận 21 trong Quý II năm 2022.

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị tập trung rà soát, thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực phụ trách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, cần cập nhật, bổ sung các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề; khuyến khích tổ chức hội thảo, tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng các hình thức sáng tạo, đổi mới nội dung, phù hợp với thực tế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng quán triệt những nội dung cụ thể đối với các đơn vị khối báo chí, truyền thông, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, đưa tin bài phản ánh kịp thời trong triển khai thực hiện.

Qua buổi học tập, quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu, nắm được những nội dung cần triển khai thực hiện, biến thành hành động cụ thể trong công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2022 và các năm tiếp theo./.

 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top