Đảng bộ Bộ TT&TT sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 21/07/2022 08:33

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 3 điểm cầu.

20220722-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Bộ TT&TT

6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Bộ TT&TT đã thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra 6 tháng đầu năm 2022.

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn chú trọng từ việc chỉ đạo, quán triệt đến đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ đã xây dựng, ban hành: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành; Chương trình kiểm tra, giám sát. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phù hợp với thực tiễn. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ.

Về chính trị, tư tưởng, đạo đức: Đảng Bộ Bộ TT&TT chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối.

Triệu tập toàn thể đảng viên tham dự đầy đủ các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5; Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Đảng ủy Khối, xây dựng và triển khai Kế hoạch số 03-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và chuyên đề năm 2022: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Xây dựng kế hoạch triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01- CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kế hoạch số 01- KH/BCĐ, ngày 10/02/2022 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng: trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện: Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị: “Quy định về công tác quy hoạch cán bộ”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 17/3/2022  của Đảng ủy Khối về công tác quy hoạch cấp ủy, UBKT trong Đảng bộ Khối. Ban hành hướng dẫn của Đảng ủy Bộ về công tác quy hoạch để các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra; tổ chức tập huấn để các đảng bộ, chi bộ nắm chắc, hiểu rõ, triển khai được thuận lợI; Phổ biến đến các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Có văn bản ủy quyền và hướng dẫn 4 đảng ủy cơ sở được quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị. Tập trung làm tốt việc rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị trong công tác cán bộ; Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện Kết luận 06- KL/ĐUK, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ TT&TT năm 2022; Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và việc thực hiện tốt công tác đảng vụ, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai kiểm tra 8 tổ chức đảng, 69 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng và giám sát thường xuyên với tất cả các đảng viên theo chương trình, kế hoạch đề ra; Chỉ đạo triển khai công tác khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong thông báo của Đoàn Giám sát của UBKT Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Bộ TT&TT năm 2021.

Công tác dân vận và lãnh đạo: các tổ chức đoàn thể: Đảng ủy ban hành chương trình công tác dân vận năm 2022 của Đảng bộ. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; Chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Bộ nhận định: Năm 2022 là năm mà việc sử dụng hệ thống văn bản điện tử của Đảng ủy được đẩy mạnh, đến nay trên 90% văn bản của Đảng ủy, của các tổ chức đảng trực thuộc đã được chuyển trên hệ thống điện tử (trừ văn bản mật). Hệ thống cũng được tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, tạo các nhóm gửi theo chức danh, đồng thời gửi đến được từng đảng viên của chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Bộ TT&TT đã chỉ đạo Đảng ủy Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và các đơn vị liên quan về hạ tầng công nghệ, ứng dụng, an toàn thông tin phối hợp trong việc hoàn thiện phần mềm và đánh giá đảm bảo an toàn thông tin App Sổ tay đảng viên điện tử để thử nghiệm tiến tới sử dụng chính thức trong Đảng bộ.

Chỉ đạo xây dựng phương án kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo đại hội; Xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự chuyên trách công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được sự thống nhất của Ban cán sự Đảng, báo cáo Đảng ủy Khối để sớm triển khai, đưa vào hoạt động.

Về phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy Mai Ánh Hồng cho biết: Sáu tháng cuối năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình quốc tế, dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng bộ Bộ TT&TT tiếp tục chủ động, phối hợp với Ban cán sự Đảng Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Chú trọng triển khai và đi đầu về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ TT&TT trong 6 tháng đầu năm 2022. Đảng bộ đã chú trọng triển khai các kế hoạch để thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Đảng bộ Bộ TT&TT đã đi đầu đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Bộ TT&TT tích cực, làm điểm để từ đó lan tỏa ra cả nước. Một số nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Khối xuất phát từ sáng kiến, đề xuất và sự tham gia của Đảng ủy Bộ TT&TT. Bên cạnh đó Đảng ủy Bộ cũng đã quan tâm làm tốt về công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, đoàn thể,…

20220722-ta3.jpg

Đồng chí Đỗ Việt Hà  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ bản đồng tình với các kế hoạch và phương hướng trong báo cáo Đảng ủy Bộ đã nêu và nhấn mạnh thêm một số vấn đề Đảng ủy Bộ quan tâm thực hiện, đó là: Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra; Quan tâm và có nhiều giải pháp để xây dựng, tăng cường công tác quản lý đảng viên, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác Đảng, tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi số cho Đảng ủy Khối trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá ở nhiệm kỳ này; Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận, đoàn thể, duy trì tinh thần yêu thương gắn bó, đoàn kết trong Đảng.

20220722-ta4.jpg

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong sáu tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ, đề nghị các đảng viên tập trung phát huy tốt vai trò tiên phong, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, của Bộ TT&TT; Bên cạnh đó, hoàn thành việc thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; Phấn đấu triển khai thành công chuyển đổi số công tác Đảng; Chỉ đạo triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top