Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Thứ tư, 03/02/2021 09:06

Diễn ra từ ngày 25/1-1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển."

20210203-l3.jpg

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội XIII đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tầm nhìn dài hạn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Báo cáo Chính trị đã xác định động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới, đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng trong mỗi người dân. Đây là điều đặc biệt, được nhiều đại biểu tâm đắc khi thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, những mục tiêu, định hướng được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược cả trước mắt cũng như lâu dài, hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Những định hướng này được cụ thể hóa qua từng giai đoạn, có lộ trình, bước đi cụ thể với những mục tiêu rõ ràng cho cột mốc 5 năm, 10 năm, tầm nhìn tới năm 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đánh giá điều quan trọng nhất, văn kiện lần này nhấn mạnh vai trò của nhân dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ XII, qua đó thể hiện tinh thần lao động tích cực sáng tạo, làm nên nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn, góp phần nhìn nhận lại 5 năm qua, 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đều đánh giá cao sự công phu, chu đáo, bài bản, phát huy dân chủ rộng rãi trong việc chuẩn bị các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá, Báo cáo Chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu dự Đại hội tin tưởng, với niềm tin và khát vọng theo đúng tinh thần của Đại hội, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố trong thời gian tới.

Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo

Cùng với công tác Văn kiện, các đại biểu nhận định công tác chuẩn bị nhân sự công phu, chặt chẽ đã góp phần làm nên thành công của Đại hội lần thứ XIII.

Đại hội XIII tin tưởng bầu chọn 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

 

img
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

 

Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thảo luận rất nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị 13, 14, 15. Các đồng chí trong Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, đủ điều kiện và có năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển.

Nhiều đại biểu đánh giá, công tác nhân sự trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, trải qua thời gian dài. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự đã được Đoàn Chủ tịch cân nhắc và bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu nghiên cứu. Hồ sơ đầy đủ, quy trình chặt chẽ theo đúng 5 bước, vừa đảm bảo dân chủ, phát huy trí tuệ trong Đảng, nhưng cũng đảm bảo sự tập trung khi danh sách được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu đã đạt được sự đồng thuận cao.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, quy trình nhân sự 5 bước lần này được thực hiện chặt chẽ hơn ngay từ khâu quy hoạch, với chủ trương không để lọt những cán bộ tiêu cực, nhưng cũng không bỏ sót người tài vào Ban Chấp hành Trung ương.

Còn đại biểu Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, công tác nhân sự đã được cân nhắc để giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới, giữa cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ giới; giữa các tầng lớp, các vùng miền, đặc biệt là giữa những lĩnh vực quan trọng.

Chia sẻ bên lề Đại hội, các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng

Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên các mặt đã góp phần làm nên thành công chung của Đại hội XIII.

Phát biểu trước báo giới ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá công tác tổ chức Đại hội được tổ chức rất tốt, chu đáo, cẩn thận, từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu, đến cách thức làm việc, tạo mọi điều kiện cho các đại biểu về dự Đại hội; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang xảy ra.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Đại hội được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, chặt chẽ, từ các mặt trong công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự...

“Đây là kỳ Đại hội mà nhân dân, cán bộ, đảng viên dõi theo, đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào tương lai và sự phát triển của đất nước, của dân tộc trong thời gian tới," Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá.

20210203-l1.jpg

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

 

Tình hình an ninh, trật tự Đại hội được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đã góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội. Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng cho biết, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ rất sớm, ngay trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, từ tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp đến phối hợp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng là những đảng viên thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biết rất phức tạp. Công tác phòng, chống dịch bệnh tại Đại hội đã được triển khai rất chặt chẽ.

Trước khi diễn ra Đại hội XIII, Bộ Y tế đã thực hiện hai lần lấy mẫu, xét nghiệm cho các đại biểu, khách mời, phóng viên đưa tin tại Đại hội. Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch Covid-19, sáng 29-1, Tiểu ban Y tế Đại hội tiếp tục tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ Đại hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Báo chí góp phần làm nên thành công của Đại hội

Tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội, một lần nữa khẳng định thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các phóng viên, nhà báo đã đóng góp quan trọng cho thành công Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 88 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, đã tích cực tác nghiệp, thông tin đậm nét về sự kiện trọng đại của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Theo đánh giá của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội, qua đánh giá ban đầu, Trung tâm Báo chí được tổ chức và vận hành an toàn, bài bản, toàn diện. Hoạt động của Trung tâm có nhiều điểm mới, thể hiện rõ nét qua hiệu quả tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên.

Đông đảo phóng viên trong nước tham gia phục vụ Đại hội đều đánh giá cao việc tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Lần thứ hai liên tiếp tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng, nhà báo Trần Minh Trạng, Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long đánh giá, công tác tổ chức Đại hội ngày càng chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu và tất cả các lực lượng phục vụ.

Theo Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại hội lần này chú trọng rất cao đến các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là về mặt công nghệ. Công tác hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật cho báo chí được rút kinh nghiệm và cải tiến từng ngày. Phóng viên nước ngoài đánh giá rất cao những hỗ trợ của Trung tâm Báo chí Đại hội.

"Đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, chúng ta đã thiết lập một Trung tâm Báo chí 'ảo' để các phóng viên đăng ký, từ đó cung cấp thông tin trực tiếp và khá đầy đủ về Đại hội XIII. Cơ quan chức năng đã cấp tài khoản cho 97 phóng viên nước ngoài ở hơn 20 quốc gia trên thế giới tham gia tác nghiệp trực tuyến về Đại hội. Phản hồi của phóng viên đánh giá đây là sáng kiến cũng như kịch bản thuận lợi nhất để dù không vào được Việt Nam, nhưng họ vẫn tiếp cận được các thông tin diễn ra tại Đại hội.

Đại sứ Maroc tại Việt Nam, Jamale Chouaibi, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Chouaibi khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành rất bài bản và chu đáo, như việc ra mắt trang web chính thức của Đại hội XIII gần 5 tháng trước, cũng như việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII.

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị

Đại hội XIII của Đảng vui mừng, phấn khởi nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với một sự kiện trọng đại của Đảng ta, của đất nước ta, dân tộc ta, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Tính đến hết ngày 30/1/2021, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 đảng bộ, cơ quan của các đảng, các nước; 06 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị, nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia.

Trong thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội XIII đã thể hiện tình cảm cũng như sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: "Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thông qua việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh..."

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ: "Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời qua Đại hội gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi chân thành!"

Trong điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định "rất vui mừng về sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng được củng cố và phát huy sâu rộng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài..."

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) xin gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em thành công tốt đẹp. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam."

Trong điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Đại hội, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: "Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm tăng cường củng cố Đảng và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh."

Tin tưởng và kỳ vọng

Phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII, người dân Hà Nội tràn ngập niềm vui, gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào những mục tiêu, đường lối được đề ra tại Đại hội sẽ tạo sự đổi mới và bứt phá cho đất nước và Thủ đô trong giai đoạn tới.

Ông Lại Phú Khải, ở tổ 16, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng như hàng triệu người dân Thủ đô tin tưởng những đường lối, chiến lược, quyết sách thông qua tại Đại hội được kỳ vọng mở ra những trang mới cho đất nước.

Theo dõi Đại hội từ thành phố mang tên Bác, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được tại Đại hội, củng cố thêm niềm tin vào tương lai của đất nước ngày càng rực rỡ hơn, đồng thời mong muốn những quyết sách lớn mà Đại hội XIII đã đề ra nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chung niềm vui lớn khi Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công, anh Nguyễn Minh Nam Em, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ tin tưởng Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước. Điều này thể hiện qua việc Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ cao, đề ra đường lối tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các bài phát biểu, tham luận của đại biểu tại Đại hội đã khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh; đẩy nhanh và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần này, cô giáo Vũ Thị Thúy Hòa, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, tự diễn biến, tự chuyển hóa... để củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, cô Vũ Thị Thúy Hòa cũng kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ sớm có những chủ trương, chính sách để sớm phục hồi và phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đối với đồng bào người Cơ Tu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), kỳ Đại hội Đảng lần này rất quan trọng, đã đáp ứng được nhiều kỳ vọng của đồng bào.

20210203-l2.jpg

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

 

Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vui mừng nói: “Nhân dịp Đại hội XIII thành công tốt đẹp, tôi mong Đảng, Nhà nước sẽ có thêm nhiều chủ trương, chính sách giúp đời sống bà con được ổn định, ấm no hơn nữa. So với vùng đồng bằng, đời sống của bà con vùng miền núi vẫn còn khó khăn hơn, nên tôi mong các cấp tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho đồng bào người Cơ Tu nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung."

Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, bà con kiều bào xa quê hương luôn quan tâm, hướng về Tổ quốc, bày tỏ kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng; đồng thời mong muốn khơi dậy niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong những năm sắp tới.

Là kiều bào Anh xa quê hương đã lâu, mới có cơ hội quay trở lại Việt Nam đúng dịp Đại hội XIII của Đảng, chị Nguyễn Thị Hải Thanh, Giám đốc AVSE Global-Vietnam không giấu nổi niềm xúc động, phấn khởi khi được hòa mình trong không khí chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Với chị Thanh, Đại hội là sự kiện lịch sử của dân tộc, được kỳ vọng là cột mốc mới trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chị Hải Thanh cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là khối tri thức người Việt, đã có thêm nhiều cơ hội để hướng về quê hương. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách, chủ trương sát sao, cụ thể để kết nối, lấy ý kiến, lắng nghe và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp cho quê hương.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng Dân," chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp mà các Văn kiện trình Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới.


 

Theo vietnamplus.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top