Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ tư, 12/07/2023 19:45

Chiều 12 / 7/2023, Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra tại Hà Nội. Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng… đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

2023712-m01.JPG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, trong suốt quá trình lãnh đạo các mạng, Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vai trò to lớn trong việc tích lũy, truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành xuất bản đã có những đóng góp hết sức quan trọng, đưa nước ta từ một quốc gia thiếu sách vươn lên phát triển cả về quy mô, công nghệ, trình độ, năng lực ngang tầm khu vực với hệ thống 57 nhà xuất bản, trên 450 triệu bản sách/năm, đưa mức bình quân sách/đầu người đạt 6 bản sách/người/năm. Nội dung sách ngày càng phong phú, toàn diện, đa dạng về chủ đề; chất lượng chính trị, văn hóa trong các xuất bản phẩm không ngừng được nâng cao; đội ngũ những người làm xuất bản đã và đang phát huy vai trò tiên phong, không quản khó khăn, gian khó, đổi mới, sáng tạo…; tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, bảo vệ chủ quyền biển, đảo...; mảng sách có nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, văn học, khoa học công nghệ, tôn giáo, sách cho thiếu nhi, sinh viên thuộc nhiều xu hướng, góc nhìn khác nhau đã được xuất bản, cung cấp đến bạn đọc cả nước...

2023712-m02.jpg

 Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các tham luận của các đại biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt, biểu dương, chúc mừng Hội Xuất bản Việt Nam và toàn thể đội ngũ những người làm xuất bản trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: cơ cấu, số lượng hội viên là các cá nhân, tổ chức tham gia chưa đông, chưa phát huy được tổng hợp sức mạnh của hội viên; một số hoạt động chưa mang tầm quốc gia trong triển khai thực hiện; đề xuất ban hành văn bản về cơ chế, chính sách đặc thù đối với xuất bản chưa mạnh mẽ; chưa tổ chức được nhiều diễn đàn, hoạt động để hội viên trao đổi thông tin nghề nghiệp…

Để Hội Xuất bản Việt Nam có thể khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của mình, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu, trong giai đoạn tới Hội cần gợi mở thêm một số vấn đề:

Thứ nhất, ngành xuất bản và Hội Xuất bản Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, trước mắt là đóng góp tích cực vào Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản vào năm 2024; bảo đảm phát triển tốt đi đôi với chỉ đạo, quản lý tốt…

Thứ hai, Hội Xuất bản Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của người làm công tác xuất bản, là một trong những Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Do đó, Hội Xuất bản Việt Nam cần tiếp tục triển khai việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22.9.2014 của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2.1.2020 của Ban Bí thư khóa XII Về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các nội dung hoạt động phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0, ngành xuất bản phải triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa ngày càng phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi một trong ba đột phá chiến lược của phát triển đất nước mà Đại hội XIII nêu ra là: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chú trọng triển khai nhóm nhiệm vụ gắn với yêu cầu về phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số trên cơ sở nhận thức văn hóa đọc là giải pháp căn bản, chuyển đổi số là giải pháp đột phá, xây dựng ngành xuất bản thành một ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc…

Thứ tư, Hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Hội. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển hội viên, thu hút đông đảo các hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành; đồng thời mở rộng thu hút các hội viên đang hoạt động trên các lĩnh vực liên quan tạo động lực cho phát triển xuất bản và văn hóa đọc như: truyền thông, thư viện, công nghệ số...

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Hội Xuất bản Việt Nam và trong các nhà xuất bản, công ty phát hành sách bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển Hội. 

2023712-m03.jpeg

PGS. TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, sau Đại hội này, cán bộ, hội viên, những người làm công tác xuất bản sẽ có nhận thức mới, khí thế mới, tạo đà phát triển ngành xuất bản nước ta hiệu quả hơn. Hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trình bày báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Phong Hà cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Hội Xuất bản Việt Nam tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Tăng cường công tác động viên, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V Hội Xuất bản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Ban chuyên môn của Hội đáp ứng với yêu cầu về mô hình và quy trình của xuất bản, phát hành sách trong quá trình chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0. Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, tích cực đóng góp xây dựng ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra 37 ủy viên Ban chấp hành đại diện cho 4 khối: khối các cơ quan chỉ đạo quản lý; khối nhà xuất bản, khối cơ sở phát hành xuất bản phẩm và khối các cơ quan, trường đại học, đơn vị, doanh nghiệp có vai trò đào tạo nhân lực và hỗ trợ thúc đẩy phát triển xuất bản và văn hóa đọc.

2023712-m04.jpg

Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 họp để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Theo đó, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản PGS. TS Phạm Minh Tuấn là Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Và các chức danh Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: Nguyên Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Đỗ Quang Dũng; Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Nguyên; Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) Tống Văn Thanh; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Đinh Thị Thanh Thuỷ. Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Trần Chí Đạt đã trúng cử là Trưởng ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top