Đà Nẵng: Đẩy mạnh truyền thông Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 – 2025

Thứ năm, 03/11/2022 17:26

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 ban hành Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025, với mục tiêu hình thành chiến lược, kế hoạch truyền thông tổng thể về chuyển đổi số của thành phố để triển khai nhất quán, xuyên suốt từ thành phố đến từng ngành, địa phương, đơn vị.

 da-nang-23052020.jpg

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ đó hướng đến mục tiêu thay đổi, chuyển biến và nâng cao về nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện Chuyển đổi số, công tác truyền thông về Chuyển đổi số.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương và đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyển đổi số, công tác truyền thông về Chuyển đổi số; 100% các địa phương có kế hoạch triển khai và đưa nội dung truyền thông về Chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bố trí kinh phí thực hiện; 100% các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung truyền thông về Chuyển đổi số vào chương trình hoạt động hàng năm, trung hạn, dài hạn.

Hàng năm đào tạo, tổ chức tập huấn 2 lớp báo cáo viên về công tác truyền thông Chuyển đổi số; 100% các tổ Công nghệ số cộng đồng được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông, cập nhật kiến thức về Chuyển đổi số; 100% cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở được tập huấn, cập nhật kiến thức về Chuyển đổi số; 100% các cơ quan báo chí địa phương, Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Công Thông tin điện tử thành phố có chuyên mục, chuyên đề về Chuyên đổi số. Phấn đấu 100% các trường học từ cấp Trung học cơ sở trở lên có phổ biến, báo cáo, giảng dạy ngoại khóa về Chuyển đổi số; đảm bảo mỗi năm xây dựng, triển khai từ 2-3 mô hình truyền thông về Chuyển đổi số gắn với người dân, doanh nghiệp.

Đề án truyền thông Chuyển đổi số của thành phố là một thành tố quan trọng trong Đề án Chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời gắn liền với Đề án, Kế hoạch truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông với quan điểm Chuyển đổi số là tầm nhìn quốc gia, không chỉ là câu chuyện riêng lẻ của một địa phương. Với quan điểm đó, nội dung của Đề án truyền thông Chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 gồm 10 nội dung chính, trong đó các thông điệp, nội dung tài liệu truyền thông đa dạng đảm bảo các yếu tố đại chúng, ngắn gọn, súc tích, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung ưu tiên các tài liệu tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Cụ thể như sau:

(1) Xây dựng kế hoạch truyền thông của thành phố, từng ngành, địa phương gắn với kế hoạch truyền thông của quốc gia; đánh giá thực trạng công tác truyền thông từng năm hoặc 2 năm/1 lần về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

(2) Triển khai kế hoạch truyền thông của cả thành phố và các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội; lồng ghép các hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số vào các chương trình, dự án có liên quan như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các kế hoạch truyền thông của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội.

(3) Triển khai các sự kiện truyền thông về Chuyển đổi số, phát động các sáng kiến hướng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa và chủ đề hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(4) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin báo chí.

(5) Xây dựng, phát triển các tài liệu, video clip, bài viết tuyên truyền, câu chuyện Chuyển đổi số và thông điệp truyền thông gắn với hoạt động truyền thông tổng thể của thành phố, các ngành, địa phương, đoàn thể và phù hợp với từng đối tượng truyền thông.

(6) Tổ chức, phối hợp với các ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai các hoạt động truyền thông vận động chính sách, nâng cao năng lực cho các tổ Công nghệ số cộng đồng, cán bộ làm công tác truyền thông, các cơ quan báo chí nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với sự phát triển của quốc gia, thành phố.

(7) Nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến, mô hình và tổ chức đánh giá, triển khai áp dạng các sáng kiến, mô hình truyền thông lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình Chuyển đổi số.

(8) Xây dựng chương trình đào tạo về kỹ năng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số, đưa các nội dung này vào các chương trình ngoại khóa tại các trường học từ bậc Trung học cơ sở trở lên.

(9) Các hoạt động tmyền thông gắn liền với với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(10) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án.

(11)  Huy động các nguồn lực, hợp tác trong và ngoài nước đối với công tác truyền thông Chuyển đổi số.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án. Hằng năm, xây dựng kế hoạch truyền thông chuyển đổi số của thành phố, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách vào kế hoạch triển khai chuyển đổi số của đơn vị mình; đồng thời, có kế hoạch hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, đặt hàng Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố, các sở, ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử; hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuyển đổi số, để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số.

Đồng thời, phối hợp, tham gia ý kiến đối với các kế hoạch truyền thông các ngành, địa phương chủ trì thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các ngành, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định. Chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này; chủ trì tổ chức sự kiện “Ngày Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng” kết hợp công bố và quảng bá các sản phẩm Make in Da Nang.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giáo dục về chuyển đổi số cho các em học sinh ở bậc THCS thông qua xây dựng chương trình đào tạo ngoại khóa; hướng dẫn, tập huấn đội ngũ giáo viên giảng dạy; tổ chức sân chơi Khoa học công nghệ, câu lạc bộ cho các em học sinh tham gia ngoại khóa. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và đưa vào trong chương trình ngoại khóa kiến thức về chuyển đổi số, các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu...; triển khai phổ cập kỹ năng số cho giáo viên, học sinh các cấp học, đặc biệt thanh thiểu niên thành phố là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ cho phụ huynh, người lớn tuổi.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có nhiệm vụ hằng năm lồng ghép nội dung thực hiện Đề án vào Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, địa phương, đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó xác định lộ trình, cân đối, phân kỳ nguồn lực đầu tư hợp lý để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; hoặc lồng ghép triển khai Đề án trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, liên thông tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ Đề án giao. Đốivới các cơ quan đơn vị cấp thành phố được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ, hằng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt. UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện Chuyên đổi số, hằng năm xây dựng Kế hoạch và triển khai từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách địa phương.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục duy trì chuyên mục "Chuyển đổi số" trên các bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở của cơ quan, địa phương, đơn vị, thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số. Lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn nội dung về Chuyển đổi số trong các hội nghị, hội thảo do cơ quan, địa phương, đơn vị chủ trì cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh việc chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân, hội viên trong việc tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý đối với các hoạt động truyền thông chuyển đổi sổ.

Tuyên truyền, hướng đẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp cận và khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, xã hội, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào kinh doanh, sản xuất để tăng năng suất lao động, góp phần phát triển nền kinh tế số và xã hội số của thành phố. Kêu gọi, vận động cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chủ động, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ sô, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Thành Đoàn Đà Nẵng có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số cho toàn thể Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; đồng thời giao Đoàn thanh niên cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích của thành phố.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top