Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư định hướng cho toàn Đảng, toàn dân vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước

Thứ hai, 14/02/2022 09:47

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Từ khi đổi mới đất nước đến nay, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện, từng bước được cụ thể hóa rõ hơn và được chứng minh bằng thực tiễn qua 35 năm đổi mới đất nước. Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời cho các câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?”.

Sach-TBT.jpg

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của dân tộc Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của lịch sử. Bằng kinh nghiệm được đúc rút qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. 92 năm qua, nhất là sau 35 năm đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện; chúng ta đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, sâu sắc, song được trình bày rất dung dị, giàu hình ảnh; chắt lọc, tổng kết từ thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh cho các luận điểm và khái quát thành lý luận. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đón nhận, đồng thuận và quán triệt sâu sắc trong mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi lĩnh vực.

tbt-.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu phát triển đất nước với mốc thời gian cụ thể, đồng thời động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu từng bước hiện thực hóa các mục tiêu; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với tinh thần “Nhất hô bá ứng”, “Tiền hô hậu ủng”, "Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công rất tốt đẹp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV được tiến hành, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Điều này thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, cách làm bài bản, khoa học; sự đồng thuận và khẩn trương vào cuộc của các cấp, các ngành nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Quốc hội - cơ quan lập hiến, lập pháp, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng “Cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại”. Đồng chí nhấn mạnh: vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định là “tất cả các vị đại biểu Quốc hội chúng ta khoá này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó”. 

Tiếp đó, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức và gay gắt hơn so với dự báo, để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ cần tập trung “ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước”, xứng đáng với vị thế là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất; trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: “Đây chính là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Theo đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ và đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, trong nhiều bài phát biểu, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

Nhằm quán triệt mục tiêu xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu những định hướng rất quan trọng: “văn hoá còn thì dân tộc còn”, văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần” của xã hội, là “sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”; “phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. 

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: trước các diễn biến phức tạp của tình hình, Đảng bộ Quân đội phải lãnh đạo, chỉ đạo để “Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước”; “xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”. Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Tổng Bí thư chỉ đạo cần “tiếp tục xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”; đồng thời, Tổng Bí thư nhắc nhở: mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện về tư cách, phẩm chất; phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng. 

Chỉ đạo công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc dân tộc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam; mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đồng thuận của Nhân dân đối với công cuộc phát triển đất nước, tại Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16/8/2021, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần “năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh”. 

Về công tác xây dựng Đảng, trước tiên là đối với công tác lý luận của Đảng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới công tác lý luận phải “vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn”; phải có tầm nhìn vượt trước, “tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức”, khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc”. Công tác lý luận phải “bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng đến mục tiêu năm 2045 “chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 

tong-bi-thu-1-.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 09/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo: “Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức, là văn minh”; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế”. 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị, nhằm tiếp tục thể hiện quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm làm trong sạch bộ máy tổ chức và cán bộ, đảng viên, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức ngày 15/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: các cơ quan nội chính phải “thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt là phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho mình”, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén” và “lá chắn vững chắc” để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội. 

Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, đồng thời là xu thế tất yếu của lịch sử, là mong ước, mục tiêu phấn đấu của nhân loại tiến bộ nhằm xây dựng một xã hội vì lợi ích của con người. Mặc dù quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, song chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sự ủng hộ và giám sát của Nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, “mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, làm vẻ vang cho dân tộc, cho giống nòi”.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2022) không chỉ có giá trị tổng kết thực tiễn, định hướng lý luận, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

 

Bùi Thị Ánh Hồng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top